Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє

План роботи
Комунального навчального закладу
Київської обласної ради
«Васильківський професійний ліцей»
на 2016 – 2017 навчальний рік

Розглянуто на засіданні
педагогічної ради
№_01 від 29.08.2016 р.

Васильків – 2016

Методична тема над якою працює педагогічний колектив
Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Васильківський професійний ліцей»
в 2016-2017навчальному році:

«Упровадження інноваційних методів навчання
та новітніх виробничих технологій у навчальний процес»»

І. Вступ

Аналіз
діяльності педагогічного колективу ліцею
у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік

За 2015/2016 начальний рік колектив ліцею здійснював підготовку кваліфікованих робітників та проводив навчально-виховний процес керуючись Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом професійного ліцею, та у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, затвердженого наказом МОНУ 30.05.06 № 419, інших нормативних документів МОНУ та КМУ, що відносяться до сфери діяльності ПТНЗ.

В червні місяці КНЗ КОР «Васильківський пофесійний ліцей» пройшов атестацію ДАК і отримав ліцензію Міністерства освіти і науки на здійснення освітньої діяльності закладу у сфері професійно-технічної освіти.

Головною метою і завданням Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей” який є професійно-технічним закладом другого атестаційного рівня є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття професійно- технічної освіти та повної загальної середньої освіти.

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників на основі базової загальної середньої освіти.

Навчально-виробничий і виховний процеси у 2015/2016 н.р. були направлені на виконання і реалізації пріоритетних завдань діяльності навчального закладу:

– надання якісної професійної та повної загальної середньої освіти;
– реалізації заходів Державної цільової програми розвитку професійно – технічної освіти на 2011 – 2015 роки;
– підготовка кваліфікованого, конкурентноспроможного на ринку праці робітника;
– формування соціальної, комунікативної, інформаційної компетентності учнів.

Протягом 2015/2016 навчального року в закладі навчалося 194 учнів, які здобували професії: «Швачка.Вишивальник», «Кухар.Офіціант», «Муляр.Штукатур», «Електозварник ручного зварювання».

У 2015/2016 н.р. було прийнято на навчання на базі базової загальної середньої освіти 80 учнів.

Протягом 2015/2016 н.р. було підготовлено і випущено з ліцею кваліфікованих робітників з таких професій:
1. «Швачка. Вишивальник» – 11 осіб;
2. «Кухар. Офіціант» – 16 осіб;
3. «Муляр. Штукатур» – 12 осіб.

Навчально-виховний процес в ліцеї було організовано відповідно до навчальних робочих планів та плану роботи ліцею на 2015/2016 навчальний рік.

У 2015/2016 навчальному році в ліцеї працювало 28 педпрацівника, у тому числі директор, заступник директора з НВР, 1 керівник гуртка, 1 соціальний педагог, 1 – психолог, 1 бібліотекар.

51,6 % від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра – 6,45 %. Педагоги, які мають базову вищу освіту становить – 9,7%, середню-спеціальну освіту –22,5 %, первинну професійну підготовку – 9,7%. Три викладача мають звання «старший вчитель».

Професійні якості педагогів завжди займали важливе місце в освітній діяльності ліцею. Саме створення системи постійного підвищення майстерності педагогів дало можливість задовольнити індивідуальні потреби педагогічних працівників в професійному зростанні, у розвитку, і підвищенні рівня професійної майстерності, активізації творчого потенціалу. Результат професійної майстерності педагогів – V місце з предмету «Історія» у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, яке здобув учень ІІ курсу Крюков Богдан з професії «Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортнизх засобів категорії «В».

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над реалізацією єдиної методичної проблеми: «Упровадження інноваційних методів навчаня та новітніх виробничих технологій у навчальний процес».

Протягом року педагоги працювали над індивідуальними методичними темами в контексті реалізації другого етапу навчально – методичної проблеми закладу. Завершенням цього етапу стали творчі звіти педагогів, що проходили на засіданнях методичних комісій.

Педагогічний колектив КНЗ КОР «Васильківський профліцей» успішно працює у ногу з часом і розуміє, що сьогодення потребує оновлення змісту виховання, поглибленого знання інноваційних процесів, стимулювання ініціативи учня, розвитку його потенційних можливостей, створення умов для його саморозвитку і самореалізації, допомоги у становленні життєвої компетентності молодої людини, тому пріоритетними напрямками виховного процесу є формування в учнів ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до сім’ї, родини, людей до себе, розвиток учнівського самоврядування. Для проведення профорієнтаційної роботи та працевлаштування випускників навчальний заклад співпрацював з Васильківським міськрайонним центром зайнятості на підставі договору: протягом року на базі ліцею відбулися дві ярмарки вакансій професій із залученням роботодавців з районних та обласних підприємств.

Осередком виховної роботи в навчальному закладі є бібліотека, де проводилися виховні заходи, зустрічі, літературні вечори, відзначалися пам’ятні дні українського народу.

Стратегічні завдання щодо забезпечення
подальшого розвитку ліцею у 2016 /2017 н.р.

1. Продовження впровадження інноваційних технологій в професійно – теоретичний та професійно – практичний напрямки підготовки.

2.Впровадження в діяльність навчального закладу інформаційно – комунікаційних техгологій.

3. Впровадження у навчально – виховний процес сучасних виховних технологій.

4. Проведення профорієнтаційної роботи з учнями з залученням організацій роботодавців, міськрайонного та обласного центру зайнятості населення.

5. Розширення мережі базових підприємств для проходження виробничої практики на виробництві.

6. Вивчення ринку праці у регіоні з метою ліцензування нових професій.

7.Ліцензуання нових професій на підготовку робітників до регіональних базових підприємств.

ІІ. Організаційні заходи.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Здійснити комплектацію ліцею педагогічними кадрами До 30.08 Постоленко Л.М.
2 Розподілити обов’язки між дирекцією ліцею Серпень Постоленко Л.М.
3 Скласти списки учнів нового навчального набору за обраною професією з необхідною інформацією Останній тиждень серпня Гладка С.Д.
4 Провести закріплення: майстрів в/н, класних керівників за навчальними групами, завідуючих кабінетами, майстернями, голів методичних комісій, керівників гуртків До 01.09 Постоленко Л.М., Гладка С.Д.
5 Розподілити педагогічне навантаження, підготувати наказ, ознайомити працівників ліцею з правилами внутрішнього трудового розпорядку, режимом роботи До 01.09 Постоленко Л.М., Гладка С.Д.
6 Скласти розклад занять, графік навчально – виробничого процесу на семестр, рік До 01.09 Гладка С.Д.
7 Провести інструктаж з охорони праці та БЖД До 02.09 Качкарда М.П.
8 Провести роботу щодо складання та затвердження навчально – плануючої документації викладачів, майстрів в/н, завідуючих кабінетами, керівників гуртків До 05.09 кожного року Гладка С.Д., Жукова Н.В.
9 Організувати роботу атестаційної комісії До 20.09 Постоленко Л.М.
10 Провести поглиблений аналіз сімейного та соціального стану, а також психологічного стану і розвитку учнів Вересень Жукова Н.В., Дармостук Л.С.
11 Провести анкетування серед учнів навчальних груп нового набору з метою виявлення їхніх інтересів, захоплень Вересень Жукова Н.В., Дармостук Л.С.
12 Систематизувати особові справи учнів Вересень Шевченко А.О.
13 Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою Вересень Качкарда Н.С., Мельник Т.І.
14 Організувати замовлення учнівських квитків та документів для проїзду в громадському транспорті Вересень Гладка С.Д., Шевченко А.О.
15 В навчальних групах нового набору провести бесіди, інформації, екскурсії для більш повного ознайомлення з майбутньою професією Вересень Гладка С.Д., майстри в/н
16 Організувати роботу МК Вересень Гладка С.Д.
17 Скласти графік підвищення кваліфікації педпрацівників на рік Вересень Гладка С.Д.
18 Провести у навчальних групах І курсу вхідне діагностування з основних предметів загальноосвітньої підготовки Вересень – жовтень ГладкаС.Д., викладачі
19 Забезпечити контроль над навчально – виробничим і навчально – виховним процесом Згідно графіка Постоленко Л.М., Гладка С.Д., Жукова Н.В.
20 Проводити засідання атестаційної комісії За окремим графіком Постоленко Л.М.
21 Організувати роботу по підготовці до внутрішніх та обласних олімпіад, конкурсів фахової майстерності Жовтень Гладка С.Д.
22 Провести батьківські збори для учнів І курсу Жовтень Гладка С.Д., Жукова Н.В.
23 Провести день відкритих дверей для учнів 9, 11 класів Жовтень, листопад, березень, квітень Постоленко Л.М., Гладка С.Д., Жукова Н.В.
24 Організувати профорієнтаційну роботу викладачів і майстрів в/н в школах міста та району Лютий – травень Постоленко Л.М., Гладка С.Д., Жукова Н.В.
25 Розробити заходи щодо святкового вручення дипломів кваліфікованого робітника та атестатів про повну загальну середню освіту До 20 лютого Постоленко Л.М., Гладка С.Д., Жукова Н.В.
26 Забезпечити організоване закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації Відповідно до структури навчального року Постоленко Л.М., Гладка С.Д., Жукова Н.В.
27 Підготувати матеріали до плану роботи на наступний навчальний рік Квітень Робоча група з розробки плану
28 Організувати роботу приймальної комісії Травень Постоленко Л.М.
29 Інформаційне наповнення сторінок веб-сайту ліцею Постійно Гладка С.Д., Жукова Н.В., Любич О.С., Дармостук Л.С., Мамчур В.В., Заєць Л.Ф., Бойко І.А.

ІІІ. Теоретичне підготовка.
І. Планування і облік навчальної роботи.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Скласти графік проведення предметних тижнів, відкритих уроків Серпень Гладка С.Д.
2 Розробити та затвердити навчально – плануючу документацію:
– поурочно – тематичні плани;
– графік проведення лабораторно – практичних робіт;
– графік проведення державної підсумкової атестації і державної кваліфікаційної атестації (ДПА,ДКА);
– перелік пробних кваліфікаційних робіт
До 01.09, за 10 днів до проведення ЛПР, ДПА, ДКА Постоленко Л.М.,Гладка С.Д., викладачі
3 Провести вивчення пізнавальних інтересів та нахилів учнів для реалізації принципу диференціації та індивідуалізації навчання: створити банк діагностичних методик вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних інтересів, нахилів і можливостей До 15.09 Гладка С.Д., Дармостук Л.С., викладачі
4 Затвердження паспортів комплексного методичного забезпечення предметів та професій; погодження їх на засіданнях методичних комісій До 15.09 Гладка С.Д., Мамчур В.В.
5 Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам Вересень Гладка С.Д.,
Головачова М.І.
6 Провести директорські контрольні роботи із спеціальних та загально – технічних предметів Листопад – березень Гладка С.Д.,
викладачі
7 Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання у відповідності з інструкцією ведення журналів Протягом року Гладка С.Д.
8 Проводити роботу з вивчення та поширення передового педагогічного досвіду Протягом року Гладка С.Д., викладачі
9 Систематизувати(удосконалити) дидактичні матеріали з предметів загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки з урахуванням вимог державних стандартів професійно – технічної освіти До 15.02 Гладка С.Д., викладачі предметів загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки
10 Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки Лютий Гладка С.Д., викладачі
11 Провести огляд – конкурс на кращий навчальний кабінет Березень Гладка С.Д., голови МК, викладачі
12 Підготувати необхідні матеріали до атестації педагогічних працівників За окремим планом Постоленко Л.М., секретар атестаційної комісії
13 Проводити роботу з комплексно – методичного забезпечення навчального процесу Постійно, квітень Гладка С.Д., завідуючі кабінетами
14 Проводення інструктивно – методичних нарад з педагогічними працівниками Щомісяця Гладка С.Д., Жукова Н.В.
15 Скласти графік проведення консультацій для педпрацівників на навчальний рік Щомісяця Гладка С.Д.

II. Удосконалення процесу навчання.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Аналізувати стан відвідування учнями уроків теоретичного і практичного навчання Щомісяця Гладка С.Д.
2 Провести вхідне діагностування серед учнів І курсу на базі базової загальної середньої освіти з основних предметів загальноосвітньої підготовки Жовтень Викладачі
3 Провести олімпіади із загальноосвітніх дисциплін у ліцеї, взяти участь в обласних олімпіадах і конкурсах фахової майстерності Жовтень, березень -квітень Гладка С.Д., Мамчур В.В., викладачі
4 Здійснювати контрольні зрізи знань наприкінці кожного семестру з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, уроків виробничого навчання Грудень, травень Викладачі, майстри в/н
5 Здійснювати системний аналіз продуктивності навчально-виховного процесу з різних дисциплін Грудень, травень Викладачі, майстри в/н
6 Провести конкурс на кращого учня і кращу учнівську групу Травень Жукова Н.В.
7 Організувати планування індивідуальної роботи з учнями Протягом року Викладачі, майстри в/н
8 Організувати консультації для учнів Протягом року Викладачі, майстри в/н
9 Провести предметні тижні За окремим планом Мамчур В.В.
10 Організувати виставку дидактичних матеріалів та методичних розробок Лютий Гладка С.Д., Мамчур В.В.
11 Провести відкриті уроки для молодих спеціалістів Протягом року Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
12 Здійснювати постійний контроль за роботою викладачів з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень Протягом року Гладка С.Д.
13 Підготувати банк даних передових інноваційних технологій: картотеки інноваційних технологій, тематичних папок, застосування інноваційних технологій у навчальному процесі Протягом року Гладка С.Д.
14 Підвищити якість загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням професійної спрямованості викладання дисциплін Протягом року Викладачі
15 Спроектувати корекційну роботу з учнями, спрямовану на ліквідацію прогалин у навчальних досягненнях Протягом року Викладачі, майстри в/н
16 Забезпечити ефективне використання інноваційних форм і методів навчання, сучасних виробничих технологій у навчально-виробничий процес Протягом року Викладачі, майстри в/н

IV. Професійно-практична підготовка.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Розробити графік контролю адміністрації ліцею за проходженням учнями виробничого навчання та виробничої практики До 10.09 Гладка С.Д.
2 Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів Вересень Гладка С.Д., майстри в/н
3 Розподіл навчальних груп на підгрупи Вересень Гладка С.Д.,
майстри в/н
4 Закріплення майстрів в/н за навчальними групами Вересень Гладка С.Д.,
майстри в/н
Виконано
5 Створити базу даних працевлаштування випускників Вересень Котлярова Н.Г.
6 Визначити перелік і зміст кваліфікаційних пробних робіт, розглянути та затвердити їх на засіданнях методичних комісій Вересень Гладка С.Д.,
викладачі,
майстри в/н
7 Скласти графік проведення кваліфікаційних (пробних) робіт та організувати їх виконання Вересень Гладка С.Д., майстри в/н
8 Здійснити заходи щодо вдосконалення паспортів комплексно – методичного забезпечення виробничого навчання з професій До 30.09 Гладка С.Д.,
майстри в/н
9 Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики До 01.10 Гладка С.Д.
10 Проведення інструкційно-методичної наради з питання: «Організація виробничого навчання у 2016-2017н.р.» Жовтень Гладка С.Д.
11 Складання та затвердження планів виробничого навчання на виробництві:
гр.35 професія «Кухар. Офіціант»;
гр.11 професія «Швачка. Кравець»
Листопад,
березень
Майстри в/н
12 Організувати роботу щодо розробки технологічних карт, алгоритмів, опорних конспектів, карт–опитування з професій:
«Муляр. Штукатур»,
«Кухар. Офіціант»,
«Електрозварник ручного зварювання»,
«Швачка. Кравець»
До 01.12 Гладка С.Д.,
майстри в/н
13 Створити банк даних дидактичних, методичних, нормативно-правових матеріалів у кожній навчально- виробничій майстерні Січень Гладка С.Д.
14 Забезпечити підготовку та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів; та участь в обласних конкурсах фахової майстерності Лютий – травень Гладка С.Д.
15 Складання графіку переміщення учнів по робочих місцях на період виробничої практики на підприємстві Відповідно до графіку Майстри в/н
16 Проведення уроків виробничого навчання відповідно до робочих навчальних планів і програм Постійно Майстри в/н
17 Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ліцею Постійно Гладка С.Д.
18 Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно – практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів Протягом
навчального
року
Гладка С.Д., майстри в/н
19 Оформити наряди на пробні кваліфікаційні роботи, виробничі характеристики, журнали обліку виробничого навчання За тиждень до початку державної підсумкової атестації Майстри в/н
20 На педагогічній раді розглянути питання про допуск учнів навчальних груп до кваліфікаційних атестацій За планом роботи педради Гладка С.Д.
21 Здійснити заходи щодо поповнення навчально–виробничого процесу засобами навчання з професій:
«Муляр.Штукатур»,
«Кухар. Офіціант»,
«Електрозварник ручного зварювання»,
«Швачка. Кравець»
Протягом року Гладка С.Д.,
майстри в/н
22 Продовжити роботу щодо комплектації майстерень інструментом, зразками деталей, макетами, засобами навчання для учнів Протягом року Гладка С.Д.,
майстри в/н
23 Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з виробничого навчання та виробничої практики за період навчання До 01.06 Гладка С.Д.

V. Виховна робота.

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
Серпень
1 Провести організаційні збори з батьками учнів, які вступили на І курс 26.08 Постоленко Л.М.
2 Провести підготовку до Дня знань 29.08 – 31.08 Жукова Н.В., Шевченко А.О., Головачова М.І.
3 Скласти графіки чергування груп по учбовому корпусу, території ліцею 30.08 Жукова Н.В.
Вересень
1 Провести День знань 01.09 Постоленко Л.М.,
Гладка С.Д.,
Жукова Н.В.
2 Проведення першого уроку: «Від проголошення Незалежності до нової України» 01.09 Класні керівники
3 Ознайомлення учнів, які поселяються у гуртожиток з правилами проживання в гуртожитку І.09 Жукова Н.В.,
Горяєва Л.Г.
4 Розподіл території ліцею за групами 02.09 Жукова Н.В.
5 Відзначення 71 – річниці закінчення Другої світової війни «Славному подвигу нема забуття» 02.09 Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
6 Ознайомити учнів зі Статутом ліцею, правилами внутрішнього розпорядку 06.09 Класні керівники
7 Скласти графік проведення загальноліцейних виховних заходів 07.09 Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
8 Міжнародний день грамотності. «Мова рідна, ти – життя народу і культури рідної краси» 08.09 Бойко І.А.
9 Проведення загальноучнівської лінійки 06.09;
20.09
Гладка С.Д.,
Жукова Н.В.
10 Проведення зборів у групах з питань формування органів учнівського самоврядування; підготовка до загальноліцейної учнівської конференції 07.09 Класні керівники
11 Тиждень здоров’я, фізичної культури та спорту. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч ідуть» 12.09-16.09 Мельник Т.І.,
Шевченко А.О.
12 Розробити тематику психолого- педагогічних семінарів, круглих столів, консультацій для педагогів, батьків, учнів 12.09-23.09 Дармостук Л.С.
13 Семінар класних керівників: «Панорама групових справ», планування виховної роботи на І семестр 2016-2017н.р., оформлення документації класних керівників 13.09 Жукова Н.В.
14 Корекційні заняття для подолання тривожності серед учнів (за результатами спостереження та діагностики обстежень) «Подолання тривожності» 19.09-23.09 Дармостук Л.С.
15 Засідання комісії з профілактики правопорушень 20.09 Гладка С.Д.
16 Виховні заходи у групах по відзначенню Міжнародного дня миру «У мирі щастя пізнаємо» 21.09 Класні керівники
17 Відзначення Дня партизанської слави «А пам’ять народу не меркне» 22.09 Мамчур В.В., Головачова М.І.
18 Проведення учнівської конференції: вибори органів учнівського самоврядування ліцею 24.09 Жукова Н.В., Шевченко А.О.
19 Тренінгові заняття «Будьмо знайомі!» 26.09 Дармостук Л.С.
20 Проведення циклу інструктажів з техніки безпеки 28.09 Класні керівники
21 Підготовка до Дня працівника освіти Протягом місяця Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
Головачова М.І.
22 Бібліотечний урок. Всеукраїнський день бібліотек «Дім без книги – день без сонця» 30.09 Головачова М.І.
23 Рейди «Курцю – бій» Протягом місяця Шевченко А.О.
24 Провести дослідження «Запити, потреби та інтереси учнів, які прийшли на навчання до ліцею у 2016 році» Протягом місяця Шевченко А.О
25 Поновлення банку даних учнів пільгових категорій Протягом місяця Шевченко А.О
26 Брати участь у проведенні спільно з службами у справах дітей та відділом ювенальної поліції заходів щодо запобігання та профілактики правопорушень серед учнів ліцею Протягом року Жукова Н.В.,
Шевченко А.О
27 Відзначення Дня працівника освіти 30.09 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О,
класні керівники
28 Забезпечити висвітлення на сайті ліцею заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативних проявам серед неповнолітніх Протягом року Жукова Н.В.,
Шевченко А.О,
Дармостук Л.С.
Жовтень
1 До Дня ветеранів та людей похилого віку – акція «Я до ніг прихилив би Вам небо…» 04.10 Дармостук Л.С., Рада лідерів
2 Єдина виховна година «Законодавство України на захисті здоров’я молоді» 05.10 Класні керівники
3 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 06.10 Жукова Н.В.
4 Проведення загальноучнівської лінійки 11.10; 25.10 Жукова Н.В., Гладка С.Д.
5 Виховна година «Козацька слава оживе» 12.09 Класні керівники
6 Корекція дезадаптованості першокурсників: «Формування навчальної мотивації» 12.10 Дармостук Л.С.
7 Відзначення Дня захисника України та українського козацтва «Козаку найперше воля, козаку найперше честь» 13.10 Жукова Н.В.,
Мельник Т.І.,
Головачова М.І.
8 Тиждень знань з безпеки життєдіяльності 17.10-21.10 Качкарда М.П., Шевченко А.О.
9 Європейський день боротьби із торгівлею людьми 18.10 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.
10 Міжнародний день ООН 24.10 Мамчур В.В.
11 Заняття з елементами тренінгу «Я і колектив. У злагоді – до успіху» 25.10 Дармостук Л.С.
12 Міжнародний день ООН 24.10 Мамчур В.В.
13 Заняття з елементами тренінгу «Я і колектив. У злагоді – до успіху» 25.10 Дармостук Л.С.
14 Проведення тематичних екскурсій у куточку бойової слави ліцею «Народ пам’ятає, народ славить» 26.10 Класні керівники,
Головачова М.І.
15 Відзначення визволення України від нацистських загарбників «Дорога мужності та слави» 27.10 Мамчур В.В.
16 Загальні збори батьків учнів І, ІІ, ІІІ курсів 28.10 Адміністрація ліцею
17 Визначення та усунення причин пропусків занять учнями та підвищення успішності «Адаптація учнів до навчання у ліцеї» Протягом місяця Шевченко А.О.
18 Оформлення стендів та поповнення інформаційними матеріалами музей ліцею Протягом року Жукова Н.В.,
Головачова М.І.,
Рада лідерів
19 Провести соціологічне дослідження сімей учнів, які потребують особливої уваги Протягом місяця Шевченко А.О.
20 Рейд перевірка «Хто спізнився?» Протягом місяця Шевченко А.О.
21 Пошукова експедиція «Моя Батьківщина – Україна». Конкурс пошуково – дослідницьких робіт за напрямками:
– «Духовна спадщина мого роду»;
– «Живи возрадуйся, роде наш красний»;
– «Славні імена Васильківщини»
Протягом місяця Шапаренко О.О.
22 Рейд «Чистота класів та майстерень» Протягом місяця Рада лідерів
23 Визначення та усунення причин пропусків занять учнями та підвищення успішності «Адаптація учнів до навчання у ліцеї» Протягом місяця Шевченко А.О.
Листопад
1 Диспут «Що таке громадська зрілість» 02.11 Класні керівники
2 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 03.11 Жукова Н.В.
3 Заходи до Міжнародного дня проти насилля 03.11 Шевченко А.О.
4 Відзначення Дня української писемності та мови «Рідна мова, чиста, як роса» 07.11 Бойко І.А.,
Головачова М.І.
5 Виховні години у групах: «Чи можливі права без обов’язків» 09.11 Класні керівники
6 Бесіда «Від самопізнання – до своєї професії» 10.11 Дармостук Л.С.
7 Проведення загальноучнівської лінійки 08.11;
22.11
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
8 Участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика ІІ.11 Гладка С.Д.
9 Засідання комісії з профілактики правопорушень 15.11 Гладка С.Д.
10 День толерантності «Толерантність – крок до гуманізму» 16.11 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.,
Рада лідерів
11 Бесіда «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини» 16.11 Класні керівники
12 Учнівська конференція у рамках проведення міжнародного дня відмови від куріння 17.11 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.,
Шевченко А.О.
13 Акція «Куріння чи здоров’я – обирайте самі» 17.11 Шевченко А.О.,
Рада лідерів
14 Організація спільної діяльності навчального закладу і сім’ї з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги Протягом року Шевченко А.О.
15 День Гідності та Свободи. Захід «Україна гідна свободи» 21.11 Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
16 Повідомлення на тему: «Проблеми адаптації обдарованих дітей в соціумі» 23.11 Дармостук Л.С.,
класні керівники
17 Літературний вечір – реквієм «Криваве клеймо 33» 24.11 Жукова Н.В.,
Головачова М.І.
18 Акція «Запали свічку» 25.11 Жукова Н.В.
19 Відеопрезентація «Проблема куріння серед молоді» 29.11 Дармостук Л.С.
20 Інструктаж «Правила поведінки на водних об’єктах в осінньо–зимовий період» 30.11 Класні керівники
21 Участь у обласному конкурсі на кращого знавця права III. 11 Гладка С.Д.
22 Участь у обласному чемпіонаті з інтелектуальних ігор ІУ.11 Гладка С.Д.
23 Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання Протягом місяця Шевченко А.О.,
класні керівники,
Рада лідерів
Грудень
1 Інформаційно — просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом і толерантності до ВІЛ – позитивних людей 01.12 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.,
Шевченко А.О.,
Рада лідерів
2 Тренінгові заняття: «Знати, щоб жити!» 01.12 Дармостук Л.С.
3 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 08.12 Жукова Н.В.
4 Проведення Всеукраїнського тижня права 05.12 – 09.12 Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
5 Свято до Дня Збройних сил України 06.12 Жукова Н.В.,
Головачова М.І.,
класні керівники
6 Проведення загальноучнівської лінійки 06.12;
20.12
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
7 Виховна година «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я» 07.12 Класні керівники
8 Година спілкування «Наркоманія і дитина» 14.12 Класні керівники
9 Круглий стіл «Особистісні якості» 15.12 Шевченко А.О.
10 День Святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час» 19.12 Жукова Н.В.,
майстри в/н.,
Рада лідерів
11 Інструктажі:
«Правила поведінки на дорозі»;
«Правила поведінки з піротехнічними та вибухонебезпечними предметами»
21.12 Класні керівники
12 Визначити індивідуальний рейтинг кожного учня, узагальнити у рейтингову таблицю 22.12 Шевченко А.О.,
Рада лідерів
13 Визначити рейтинг груп 23.12 Шевченко А.О.,
Рада лідерів
14 Батьківські збори в групах «Демонстрація успіхів та досягнень за І семестр» ІІІ тиждень Адміністрація ліцею,
класні керівники
15 Провести ліцейний конкурс «Замість ялинки – новорічний букет» 26.12 Класні керівники,
майстри в/н
16 Оформлення стендів з антиалкогольної та антинаркотичної просвіти Протягом місяця Шевченко А.О.
17 Провести батьківські збори у групах по підсумках роботи у І семестрі 28.12 Класні керівники
18 Новорічно – розважальна програма «У сяйві новорічної ялинки» 29.12 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
Головачова М.І.,
класні керівники
Січень
1 Проведення циклу різдв’яних свят «Різдвяна зірка» 16.01 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
класні керівники
2 Засідання комісії з профілактики правопорушень 17.01 Гладка С.Д.
3 Бесіда «Грип та його профілактика» 18.01 Класні керівники
4 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 19.01 Жукова Н.В.
5 Заняття з елементами тренінгу «Урок – виховна година з питань торгівлі людьми » 20.01 Дармостук Л.С.,
класні керівники
6 Година Соборності «Від роду до роду слався, Україно» 23.01 Жукова Н.В.,
Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
7 Проведення учнівської лінійки 24.01 Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
8 Куріння чи здоров’я – обирайте самі 25.01 Класні керівники
9 Година спілкування «Сучасні проблеми соціалізації та становлення учнівської молоді ліцею» 26.01 Шевченко А.О.
10 День пам’яті героїв під Крутами «Нас тут триста, як скло, товариства полягло» 30.01 Жукова Н.В.,
Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
11 Рейд – перевірка «Урок» Протягом місяця Шевченко А.О.
12 Поповнення новими матеріалами куточка бойової слави. Оформлення нових експозицій Протягом місяця Жукова Н.В.,
Головачова М.І.
13 Аналіз відвідування та пропуск уроків у групах за І семестр Протягом місяця Шевченко А.О.
14 Тренінгові заняття з учнями, у яких виявлено підвищений рівень агресивності ІУ.01 Дармостук Л.С.
Лютий
1 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 02.02 Жукова Н.В.
2 Проведення учнівської лінійки 07.02
21.02
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
3 Тренінгове заняття «Інструментарій «майстра» ефективної комунікації» 08.02 Дармостук Л.С.,
класні керівники
4 Заняття на тему: «Зняття психологічних бар’єрів» 10.02 Дармостук Л.С.
5 Методичні рекомендації для педагогів «Девіантна поведінка підлітків та молоді, як форми соціальної дезадаптації» 14.02 Шевченко А.О.
6 Вітально – розважальна програма «Сила двох сердець» 14.02 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.
7 Виховна година «Попередження конфліктів між учнями групи та ліцею, поведінка у конфліктних ситуаціях» 15.02 Класні керівники
8 Урок пам’яті «Афганістан: біль душі і пам’ять серця» 16.02 Шевченко А.О.,
Головачова М.І.
9 Конкурс віршів «Ти наше диво калинове, кохана материнська мова» приурочений до Дня рідної мови 17.02 Бойко І.А.,
класні керівники
10 Інструктаж з техніки безпеки «Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки» 22.02 Класні керівники
11 <Година мужності «Майдан – це стан души і поклик серця»/td>

23.02 Жукова Н.В.,
Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
12 Рейд «Зовнішній вигляд учня» Протягом місяця Шевченко А.О.
13 Підготовка до обласного конкурсу дитячої творчості «Охорона праці очима дітей» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Протягом місяця Жукова Н.В.,
Качкарда М.П.,
класні керівники
Березень
1 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 02.03 Жукова Н.В.
2 Тренінгове заняття «Кризові ситуації в житті» 02.03 Дармостук Л.С.
3 Святковий концерт присвячений Міжнародному дню – 8 Березня 07.03 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
класні керівники
4 Проведення учнівської лінійки 07.03
21.03
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
5 Конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка 09.03 Бойко І.А.,
класні керівники
6 Літературно-мистецький вечір «Мені ж Боже, на землі подай любов, сердечний рай…» 10.03 Жукова Н.В.,
Головачова М.І.,
Шевченко А.О.
7 Конкурс бюлетенів до Всесвітнього дня Землі 14.03 Шапаренко О.О.
8 Розмова в колі «Мій вчинок – мої моральні переконання» 15.03 Класні керівники
9 Години спілкування спрямовані на попередження торгівлі людьми: «Зупинка під назвою «Життя» 16.03 Шевченко А.О.
10 Диспут «Громадянський шлюб. За і проти» 17.03 Дармостук Л.С.
11 Засідання комісії з профілактики правопорушень 21.03 Гладка С.Д.
12 Єдиний урок «Правила дорожнього руху» 22.03 Класні керівники
13 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням та туберкульозом 23.03 Шевченко А.О.
14 Години спілкування «Мій вчинок – мої моральні переконання» 29.03 Класні керівники
15 Перевірка – рейд «Підручнику нове життя» Протягом місяця Головачова М.І.,
Рада лідерів
Квітень
1 Година спілкування «Твоя програма самовиховання» 05.04 Класні керівники
2 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 06.04 Жукова Н.В.
3 Тиждень сприяння здорового способу життя 06.04 – 08.04 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
Дармостук Л.С.
4 День відкритих дверей ІІ.04 Гладка С.Д.
5 Виставка великодніх композицій за професійними напрямками «А вже недалеко червоне яєчко» 10.04 – 14.04 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
класні керівники,
майстри в/н.
6 Групові заняття з учнями з метою подолання шкідливих звичок 11.04 Дармостук Л.С.
7 Проведення загальноучнівської лінійки 11.04;
25.04
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
8 Виховна година «Це повинен знати кожен». Перша медична допомога 12.04 Класні керівники
9 Заняття з елементами тренінгу «Адиктивна поведінка. Алкоголь та його вплив на життя людей» 13.04 Дармостук Л.С.
10 Інформаційне повідомлення «Робота керівника групи з важковиховуваними учнями, спрямована на профілактику відхилень у поведінці» 19.04 Дармостук Л.С.,
класні керівники
11 Заняття з елементами тренінгу «Шлюбно – сімейні настановлення молоді, як умова вибору здорового способу життя» 20.04 Дармостук Л.С.
12 Свято вручення документів про освіту учням 33 групи 21.04 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
класні керівники
13 Бесіда «Не переступай межу» 24.04 Шевченко А.О.
14 Година спілкування «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ» 26.04 Класні керівники
15 Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф — година скорботи «Чорнобиль не має минулого» 27.04 Класні керівники,
Головачова М.І.
16 Поповнення матеріалів куточка слави «Народна пам’ять героїв зберігає імена» Протягом місяця Жукова Н.В.,
Головачова М.І.,
Рада лідерів
17 Трудовий десант «О земле, край мій єдиний!» Протягом місяця Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
Класні керівники,
Рада лідерів
18 Перевірка – рейд «Урок» Протягом місяця Шевченко А.О.,
Рада лідерів
Травень
1 Тиждень заходів до дня пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни та дню Перемоги: «Тих днів не змовкне слава» 03.05 -09.05 Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.,
Головачова М.І.,
Шевченко А.О.
2 Диспут «У чому гармонія праці?» 03.05 Класні керівники
3 Тренінгові заняття: «Злочин і покарання» 11.05 Даростук Л.С.
4 Заходи до Міжнародного дня родини 12.05 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
Головачова М.І.
5 Засідання комісії з профілактики правопорушень 16.05 Гладка С.Д.
6 Година спілкування «Як уберегтися від зла» 17.05 Класні керівники
7 День Європи в Україні 18.05 Жукова Н.В.,
Головачова М.І.
8 День вишиванки 19.05 Жукова Н.В.,
класні керівники
9 Проведення загальноучнівської лінійки 23.05 Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
10 Бесіда «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності» 24.05 Класні керівники
11 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 25.05 Жукова Н.В.
12 Всесвітній день без тютюну 31.05 Жукова Н.В.,
Рада лідерів
Червень
1 Заходи по відзначенню Міжнародного дня захисту дітей 01.06 Шевченко А.О.,
Мельник Т.І.
2 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 05.06 Жукова Н.В.,
Шапаренко О.О.,
Шевченко А.О.
3 Проведення загальноучнівської лінійки 06.06;
20.06
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
4 Бесіда «Не переступи межу» 07.06 Класні керівники
5 Ознайомлення учнів з правилами поведінки під час літніх канікул 14.06 Класні керівники
6 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 15.06 Жукова Н.В.
7 Проведення учнівських і батьківських зборів у групах по результатах закінчення навчального року ІV .06 Класні керівники
8 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом 21.06 Жукова Н.В.,
Дармостук Л.С.
9 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22.06 Мамчур В.В.,
Головачова М.І.
10 Свято вручення документів про освіту учням 35 гр. 23.06 Жукова Н.В.,
Шевченко А.О.,
класні керівники

VI. Фізична підготовка.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1.Організаційно – навчальна робота
1 Планування навчального процесу з фізичної культури Вересень Мельник Т.І.
2 Провести вибори фізоргів груп Вересень – жовтень Мельник Т.І.
3 Організувати заняття для підвищення практичних навичок у проведенні фізкультпаузи, хвилин майстрів виробничого навчання, класних керівників Протягом року Мельник Т.І.
2.Методична робота
1 Участь у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду Згідно з планом роботи НМК ПТО Мельник Т.І.
2 Участь у роботі методичних комісій ліцею. Методичні розробки уроків та позакласних заходів Згідно з планом роботи Мельник Т.І.
3. Фізкультурно–масова робота
1 Організувати і проводити роботу спортивних гуртків та секцій Протягом року Мельник Т.І.
2 Розробити положення про змагання і календарний план проведення спартакіади сере учнів ліцею Вересень Мельник Т.І.
3 Сформувати збірні команди ліцею з різних видів спорту та брати участь у змаганнях обласної Спартакіади Вересень – жовтень Мельник Т.І.
4 Провести предметний тиждень
«Фізична культура і здоров’я»
Жовтень Мельник Т.І.
4.Фізкультурно–оздоровча робота
1 Провести «Дні здоров’я» Жовтень – березень Мельник Т.І.
2 Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи Жовтень Мельник Т.І.
3 Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя» Щомісяця Мельник Т.І.
5.Фінансово – господарська діяльність
1 Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані Щоденно Мельник Т.І.
2 Придбання спортивного інвентарю За кошторисом Мельник Т.І.

VII. Контроль за організацією
навчально-виробничого процесу.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Навчально–виробничий процес
1 Забезпечити контроль за виконанням планів і програм ДСПТО з теоретичного і виробничого навчання Постійно Постоленко Л.М.,
Гладка С.Д.
2 Забезпечити керівництво і контроль за вдосконаленням навчально-виробничого процесу у відповідності до вимог підготовки кваліфікованих робітників в умовах ринкових відносин Постійно Гладка С.Д.
3 Забезпечити контроль за роботою викладачів у поповненні кабінетів наочними та дидактичними матеріалами Постійно Гладка С.Д.
4 Контроль за якісним складанням поурочно-тематичних планів і планів уроків викладачів та майстрів в/н Постійно Гладка С.Д.
5 Організація особистісно-зорієнтованого навчання на уроках в/н з професії «Муляр. Штукатур» Жовтень Гладка С.Д.
6 Стан професійної підготовки учнів з професії «Електрозварник ручного зварювання» Листопад Гладка С.Д.
7 Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках спеціальних дисциплін в групах з професії «Кухар. Офіціант» Листопад Гладка С.Д.
8 Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках в/н з професії «Кухар. Офіціант» Грудень Гладка С.Д.
9 Стан матеріально-технічного забезпечення уроків в/н з професії «Кухар. Офіціант» Лютий Гладка С.Д.
10 Контроль за проведенням консультацій з питань написання учнями дипломних робіт Лютий, квітень Гладка С.Д.
11 Організація та здійснення тематичного обліку в групах з професії «Електрозварник ручного зварювання» Березень Гладка С.Д.
12 Забезпечити всі види контролю за навчальним процесом :
– комплексна перевірка викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін;
– комплексна перевірка стану виробничого навчання в навчальних групах першого курсу
Протягом навчального року Постоленко Л.М., Гладка С.Д.
13 Тематична перевірка з питань:
– використання ІКТ та ТЗН,;
– перевірка рівня навчальних досягнень учнів;
– застосування сучасних інноваційних технологій у НВП
Протягом
навчального
року
Гладка С.Д.
14 Забезпечити контроль за станом викладання предметів загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки Протягом навчального року Гладка С.Д.
15 Стан організації роботи з обдарованими дітьми з професій «Кухар. Офіціант», «Муляр. Штукатур», «Електрозварник ручного зварювання» Протягом навчального року Гладка С.Д.
16 Забезпечити контроль навчальних досягнень учнів з предметів професійного та загально-технічного циклів в I та II семестрі 2016-2017 н. р Протягом навчального року Гладка С.Д.
17 Контроль навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки в I та II семестрі 2016-2017 н. р Протягом навчального року Гладка С.Д.
18 Контроль ведення учнівських конспектів, зошитів та їх перевірка Протягом навчального року Гладка С.Д.
19 Контроль за роботою навчальних кабінетів та гуртка технічної і художньої творчості Протягом навчального року Гладка С.Д., Жукова Н.В.
20 Контроль ведення журналів обліку теоретичного і виробничого навчання Щомісячно Гладка С.Д.
21 Контроль і облік проведених консультацій викладачами Щомісячно Гладка С.Д.
22 Контроль за складанням календарно-тематичних планів з урахуванням скорегованих навчальних планів Перед початком навчального року Гладка С.Д.
23 Контроль наявності у викладачів планів роботи навчальних кабінетів Раз
на семестр
Гладка С.Д.
24 Контроль наявності у майстрів планів роботи майстерень виробничого навчання Раз
на семестр
Гладка С.Д.
2. Контроль за методичною роботою
1 Забезпечити підготовку і проведення педагогічних нарад згідно затвердженого плану роботи на 2016-2017 н. р. За планом Постоленко Л.М.
2 Контроль за роботою методичної ради За планом Постоленко Л.М.
3 Контроль за роботою методичного кабінету Постійно Постоленко Л.М
4 Контроль за впровадженням у навчальний процес передового педагогічного досвіду Постійно Гладка С.Д.
5 Контроль за роботою методичних комісій Протягом
навчального
року
Гладка С.Д.
6 Контроль за виконанням Єдиного плану методичної роботи на 2016 -2017 н. р. Протягом
навчального
року
Гладка С.Д.
3. Умови навчально–виробничого процесу
1 Забезпечити контроль за станом техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів та педагогів Постійно Гладка С.Д., Качкарда М.П.
2 Контроль за дотриманням норм і правил техніки безпеки на робочих місцях в період виробничої практики на базовому підприємстві Постійно Гладка С.Д.
3 Контроль за станом санітарно – гігієнічних умов приміщень ліцею Постійно Гладка С.Д.
4 Контроль за забезпеченням навчальною та методичною літературою учнів та педагогів ліцею Постійно Гладка С.Д.
5 Контроль за забезпеченням майстерень обладнанням, інструментами та матеріалами Постійно Гладка С.Д.
3. Умови навчально–виробничого процесу
1 Забезпечити контроль за ходом виробничої практики на підприємствах з наступних питань:
– виконання навчальних планів і програм виробничого навчання з професій;
– переміщення учнів на відповідні дільниці і об’єкти з метою відпрацювання конкретних тем програми;
– забезпечення безпечних умов праці і відпочинку учнів
Згідно
затверджено
го графіка
Гладка С.Д.
5. Контроль за відвідуванням занять
1 Контроль за відвідуванням занять теоретичного і виробничого навчання Постійно Гладка С.Д.
6. Контроль за виховною роботою
1 Забезпечити контроль за позакласною та позаурочною роботою учнів у ліцеї Постійно Жукова Н.В.
2 Забезпечити контроль за складанням і виконанням планів позакласної і виховної роботи у навчальних групах Постійно Жукова Н.В.
3 Забезпечити контроль за станом профілактичної роботи з учнями Постійно Жукова Н.В.
4 Контроль за проведенням організаційно-виховних годин у навчальних групах Постійно Жукова Н.В.
5 Забезпечити контроль за проведенням індивідуальних і групових заходів із залученням учнів до активної участі у навчальній, виробничій, суспільно-громадський і культурно-виховній діяльності ліцею Постійно Жукова Н.В.
6 Ефективність позакласної роботи в групах І і II курсів Березень Жукова Н.В.
7. Заходи за підсумками контролю
1 Обговорити на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах підсумки випускних, підсумкових та перевідних атестацій, визначити шляхи для покращення якості підготовки кваліфікованих робітників, удосконалення навчально-виховного процесу і діяльності ліцею Січень,
березень,
червень,
серпень
Постоленко Л.М.,
Жукова Н.В.,
Гладка С.Д.
2 Обговорити на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, проведення відкритих уроків, предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності Грудень 2016р., травень 2017р. Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
3 Обговорити на засіданні педагогічної ради аналіз роботи методичних комісій за 2016 – 2017 н. р. Травень Гладка С.Д.
4 Обговорити на методичній нараді підсумки і аналіз контролю за навчально-виховним процесом Січень, травень Гладка С.Д.

VIII. Методична робота.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Підготувати план-графік курсової підготовки на 2016-2017 навчальний рік До 09.09 Гладка С.Д.
2 Скласти єдиний план методичної роботи:
– план проведення педагогічних нарад;
– план роботи методичного кабінету;
– план проведення семінару;
– план роботи методичних комісій;
– графік проведення тематичних тижнів;
– графік проведення уроків
Вересень Гладка С.Д.
3 Скоригувати всі навчальні плани згідно ДСПТО Вересень Гладка С.Д.
4 Спланувати майстрам в/н і викладачам індивідуальну методичну роботу Вересень Викладачі, майстри в/н
5 Спланувати взаємовідвідування викладачів і майстрів в/н Вересень Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
6 Скласти план предметних тижнів Вересень Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
7 Провести вхідне і проміжне діагностування НДУ ( І і ІІ курсів), зробити аналіз перевірних робіт; результати обговорити на засіданнях МК Вересень,травень Гладка С.Д., викладачі
8 Взяти участь в обласному конкурсі «Кращий кабінет хімії» Жовтень-листопад Мачур В.В.
9 Організувати роботу семінару – практикуму «Інновації на уроках» Жовтень – грудень Гладка С.Д.
10 Узагальнення досвіду викладачів, які атестуються Грудень Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
11 Організація стажування майстрів виробничого навчання І семестр Гладка С.Д.
12 Вивчення роботи педагогів, які атестуються До
20.02
Атестаційна комісія
13 Провести Єдиний методичний тиждень ІІ тиждень лютий Гладка С.Д.
14 Провести засідання педагогічної ради ліцею За
графіком
Постоленко Л.М.
15 Провести інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н, класними керівниками Кожний І вівторок Гладка С.Д.,
Жукова Н.В.
16 Провести засідання методичних комісій ІІ вівторок місяця Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
17 Організувати роботу постійно діючого семінару-практикуму для педагогічних працівників ІІІ вівторок
вересень, листопад, березень, травень
Гладка С.Д.
18 Провести заняття школи передового досвіду ІІІ вівторок
жовтень, грудень, квітень
Гладка С.Д.
19 Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи Постійно Гладка С.Д.
20 Організувати роботу щодо проведення відкритих, експериментальних уроків, взаємовідвідування уроків Постійно
за графіком
Гладка С.Д.
21 Забезпечити проведення предметних тижнів За
планом
Гладка С.Д.
22 Забезпечити проведення тижнів професійної майстерності За
планом
Гладка С.Д.
23 Надати всебічну методичну допомогу викладачам, які готують учнів – учасників олімпіад із загальноосвітніх предметів у ліцеї і обласних олімпіадах За планом НМК ПТО Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
24 Надати допомогу викладачам та майстрам в/н у підготовці методичних матеріалів, які необхідно представити на обласних олімпіадах і конкурсах професійної майстерності За планом НМК ПТО Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
25 Активно відвідувати та брати участь педагогами у роботі обласних методичних семінарах-практикумах За планом НМК ПТО Гладка С.Д.
26 Проводити роботу над комплексно – методичним забезпеченням предметів, поповнення нової методичної документації (методичних розробок уроків, блоків, різнорівневих завдань) Протягом року Мамчур В.В., викладачі, майстри в/н
27 Відвідування уроків педагогів, які потребують допомоги Протягом року Гладка С.Д.

IX. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею на 2016-2017 н. р. Вересень Гладка С.Д.
2 Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів За планом НМК ПТО Гладка С.Д.
3 Створити умови для педагогічних працівників ліцею у колективних формах методичної роботи За єдиним планом методичної роботи Адміністрація, Гладка С.Д.
4 Організувати стажування майстрів виробничого навчання на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки За графіком Гладка С.Д.
5 Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею: планування роботи, надання методичної допомоги в організації, моніторинг результативності Протягом року Гладка С.Д., Мамчур В.В.
6 Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, проведення відкритих та експериментальних уроків За окремим планом Гладка С.Д.,
Мамчур В.В.
7 Забезпечити проведення заходів з атестації педагогічних працівників ліцею За планом роботи атестаційної комісії Постоленко Л.М.
8 Провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів виробничого навчання за навчальний рік За планом роботи атестаційної роботи Постоленко Л.М.
9 Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій Постійно, за графіком Гладка С.Д.
10 Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології Січень, червень Гладка С.Д.
11 Залучити до проведення ліцейних конкурсів педагогічних працівників ліцею За планом Адміністрація, Гладка С.Д.

X. Охорона праці.

Пріоритет життя і здоров’я учнів та працівників професійного ліцею, забезпечення безпечних умов праці і навчання, недопущення всіх видів травматизму – головна турбота керівництва професійного ліцею.

В минулому 2015-2016 навчальному році, чинне законодавство з питань охорони праці у ліцеї в цілому виконувалось. Своєчасно проводились інструктажі з питань охорони праці. Надавалась методична допомога керівникам структурних підрозділів, учням, працівникам. Зміцнювалась матеріальна база служби охорони праці. Проводились заходи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці у ліцеї. Опрацьовано і перероблено 24 інструкцій з охорони праці.

В 2016–2017 навчальному році перед професійним ліцеєм стоять наступні питання:

1. Забезпечення безпеки навчальних і виробничих процесів, машин, механізмів, будівель, споруд.

2. Робота над опрацюванням ефективної, цілісної системи управління охорони праці у ліцеї.

Річний план з питань охорони праці ліцею складається інженером з охорони праці на основі рекомендацій Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та інших контролюючих органів, враховуючи основні проблеми і потреби ліцею, вимог колективного договору, запитів адміністрації та педагогів.

Річний план роботи ліцею передбачає заходи з охорони здоров’я учнів та охорони праці педпрацівників (вихователів) і обслуговуючого персоналу.

Планування роботи з ОП здійснюється на основі:

– нормативної документації з ОП;
* наказів та вказівок вищих та контролюючих органів;
* рішень робочих засідань, заходів з ОП колективного договору;
* заходів, які вказані в актах розслідування нещасних випадків;
* заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.

Поточне планування здійснюється на основі затвердженого (вищезазначеного) плану за допомогою розробки документів до розділу колективного договору «Охорона праці», комплексних заходів щодо поліпшення умов праці.

Річний план роботи з питань ОП затверджується директором ліцею до початку навчального року.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Організаційні заходи
1 Оновити інформаційні куточки з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах та майстернях Серпень,
постійно
Завідуючі
кабінетами
2 Здійснювати виконання нормативно-правових документів щодо покращення умов праці, безпеки життєдіяльності та попередження всіх видів травматизму в 2016-2017 н.р. Серпень,
постійно
Всі працівники ліцею
3 Провести огляд будівель та навчальних приміщень, забезпечити їх ремонт в разі необхідності Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
4 Перевірити опір захисного заземлення й ізоляції електромережі та оформити відповідні документи Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
5 Перевірити відповідність спортивного інвентарю і обладнання нормам ТБ,ОБЖ Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
6 Підготувати всі побутові приміщення у відповідності до вимог санітарно-гігієнічних норм Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
7 Перевірити забезпеченість навчальних кабінетів та майстерень, постів чергування вогнегасниками та пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
8 Забезпечити своєчасне проходження медичних оглядів педагогічних, допоміжних працівників і учнів ліцею Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
9 Підготувати акт готовності навчального закладу до нового навчального року Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
10 Перевірити забезпеченість навчальних кабінетів та майстерень, спортивного залу медичними аптечками та доукомплектувати їх медичними засобами Серпень,
постійно
Мойсеєнко І.В.
2. Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу
1 Підготовити накази:
– про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2016-2017 н. р.;
– про організацію роботи по застереженню учнівського травматизму;
– про проведення тижня з охорони праці;
– про організацію навчання з питань охорони праці
Серпень Качкарда М.П.
2 Провести інструктивну нараду з майстрами виробничого навчання щодо організації безпечних умов навчально-виробничих занять з учнями та проведення інструктажів з охорони праці Серпень Качкарда М.П.
3 Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з новоприйнятими на роботу працівниками та навчання учнями Вересень Качкарда М.П.
4 Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці у відповідності до нормативних документів Вересень Качкарда М.П.
5 Проведення тренувальних занять з евакуації особового складу ліцею на період надзвичайної ситуації Вересень Качкарда М.П.
6 Перегляд (розробка) інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності ІІІ декада місяця Керівники структурних підрозділів ліцею
7 Організація заходів до проведення тижня охорони праці до Всесвітнього дня Охорони праці Квітень Керівники структурних підрозділів ліцею
3. Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності
1 Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях ліцею ІІІ декада місяця Гладка С.Д.
2 Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння й забезпечення відповідних служб і кабінетів вогнегасниками Вересень Мойсеєнко І.В.
3 Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів До 01.10 Качкарда М.П.
4 Контроль за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення занять з виробничого навчання Постійно Качкарда М.П.

XI. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Контроль за готовністю навчально-матеріальної бази до нового 2016-2017 н.р. Вересень Постоленко Л.М.
2 Продовжити роботу по удосконаленню навчально-матеріальної бази з професій Протягом року Адміністрація
3 Поновлення навчально – методичного програмного забезпечення Протягом року Постоленко Л.М.,
Головачова М.І.
4 Придбати необхідні інструменти і матеріали для майстерень з професій6 Швачка. Кравець; Кухар. Офіціант»; Електрозварник ручного зварювання»; Муляр. Штукатур» Протягом року Постоленко Л.М.,
Гладка С.Д.
5 Продовжити обладнання кабінету інформатики Протягом року Адміністрація
6 В усіх навчальних кабінетах поновити необхідні стенди, наочність, роздатковий матеріал Протягом року Завідувачі кабінетами
7 Провести ремонт технічних засобів навчання Протягом року Мойсеєнко І.В.
8 Провести ремонт актової зали Протягом року Мойсеєнко І.В.
9 Провести ремонт кабінету української мови та літератури Протягом року Мойсеєнко І.В.

ХІІ. Професійно-орієнтаційна робота.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Обговорення питань з професійно-орієнтаційної роботи на педагогічній раді та навчально – методичній раді Протягом року Постоленко Л.М.
2 Закріплення ЗОШ міста, району за викладачами, майстрами виробничого навчання Вересень Постоленко Л.М.
3 <Участь в профорієнтаційній роботі разом з обласним і районним центром зайнятості/td>

Жовтень, квітень, червень Постоленко Л.М.,
Гладка С.Д.
4 Проведення у ліцеї «Дня відкритих дверей» Жовтень,
березень
квітень
Постоленко Л.М.,
Гладка С.Д.,
Жукова Н.В.
5 Відвідування викладачами та майстрами шкіл міста та району Протягом року Майстри в/н, викладачі
6 Випуск рекламних оголошень з інформацією про ліцей Березень Котлярова Н.Г.,
Головачова М.І.,
Любич О.С.
7 Зустрічі адміністрації ліцею та педагогічних працівників з адміністраціями ЗОШ міста та району Квітень-червень Адміністрація, викладачі, майстри в/н
8 Організація проведення профорієнтаційних зустрічей з учнями 9 класів ЗОШ міста і району Квітень – травень Гладка С.Д.,
Котлярова Н.Г.
9 Трансляція рекламного ролику про професійний ліцей по місцевому телебаченню Травень – серпень Головачова М.І.
10 Відвідування викладачами батьківських зборів випускних класів ЗОШ міста і району, проведення бесід щодо професійного навчання Протягом року Майстри в /н, викладачі
11 Створення виставкових експонатів з кожної професії Протягом року Майстри в /н, викладачі спецдисциплін
12 Організація відвідувань учнями шкіл міста і району тижнів професійної майстерності у ліцеї Згідно графіка Глака С.Д.
майстри в/н

ХІІІ. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1 Проведення освітлення на території ліцею За потребую Мойсеєнко І.В.
2 Поточний ремонт гуртожитку Серпень Мойсеєнко І.В.
3 Ремонт даху майстерні зварників Серпень Мойсеєнко І.В.
4 Придбання та встановлення меблів у бібліотеку Серпень Мойсеєнко І.В.
5 Встановлення електроплит та витяжок у майстернях з професії «Кухар. Офіціант» Серпень Мойсеєнко І.В.
6 Контроль за укладанням договорів на проходження виробничої практики учнями Вересень Гладка С.Д.
7 Матеріально-технічне забезпечення кабінету фізики Вересень Гладка С.Д.
8 Затвердження кошторису на 2017 календарний рік Вересень, грудень Постоленко Л.М.,
Сліпченко А.Т.
9 Промивка системи опалення (вибіркова) Вересень, жовтень Мойсеєнко І.В.
10 Інвентаризація матеріальних цінностей в начальних приміщеннях Жовтень Сліпченко А.Т.
11 Оновлення інформаційних стендів Жовтень Гладка С.Д.
12 Поточний ремонт вуличного туалету Протягом року Мойсеєнко І.В.
13 Оновлення меблів в навчальних класах, лабораторіях, майстернях, гуртожитку (при потребі) Протягом року Мойсеєнко І.В.
14 Поточний ремонт кабінету української мови і літератури Лютий -квітень Мойсеєнко І.В.

Останні новини

ПРОВЕДЕННЯ ІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ З ПРОФЕСІЇ «ОФІЦІАНТ» СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗПТО КИЇВЩИНИ

19.03.2019
19 березня 2019 року на базі КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії»Офіціант». За право бути кращими змагалися 8 конкурсантів із різних навчальних закладів ПТО Київської області: КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Поповкіна Ельвіра Юріївна; ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» Лук’янчук Андрій Максимович; ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу» Кошубська Юлія Дмитрівна; ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» Бевз Вадим Юрієвич; ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» Бровченко Вікторія Валеріївна; ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» Тараєва Валерія Богданівна; ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» Динник Ірина Анатоліївна; ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» Бурімова Оксана Ігорівна. Оцінювало конкурс компетентне журі: Голова журі: Овчарова Анна – керівник  відділу навчання персоналу мережі ресторанів «Mr.CAT». Члени журі: Струк Андрій Анатолійович – власник кафе «Старе місто» м. Васильків, інженер-технолог;Паламарчук Тетяна Василівна – голова обласної методичної секції педагогічних працівників з підготовки робітників  громадського харчування, майстер виробничого навчання державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»; Недашківська Галина Іванівна – старший майстер відділення кулінарії та сервісу державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище»;Пономаренко Тетяна Григорівна – викладач спеціальних предметів державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти». Змагання проходили у два етапи: теоретичний тур і практичний. Теоретичний тур передбачав виконання тестових завдань із чотирьох предметів: організації обслуговування в ресторанах, охорони праці, гігієни та санітарії виробництва, кулінарної характеристики страв. Практичний тур змагань був особливо захоплюючий. Конкурсанти сервірували тематичні столи, презентували свою роботу, представляючи попередньо розроблене меню, уміло використовували квіткові композиції та прикраси. Кожний учасник повинен був протягом 10 хв. скласти різними способами 15 серветок, демонструючи свою майстерність, артистизм, ступінь складності та вишуканості при виконанні завдання. Своє уміння та професіоналізм показали учасники конкурсу на етапі техніки наливання вина та руху з тацею. Конкурсанти  довели, що прагнуть бути першими у всьому, прагнуть гармонії та самовдосконалення фахової майстерності. Але змагання для того і проводяться, щоб визначити кращого! ІІІ місце у конкурсі виборола учениця КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» Поповкіна Ельвіра; ІІ місце розділили учень ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» Бевз Вадим і учениця ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» Динник Ірина. Переможцем ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Офіціант» стала учениця ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу» Кошубська Юлія Дмтрівна. Саме вона буде представляти ПТО Київської області на всеукраїнських змаганнях! Конкурс проходив в атмосфері гостинності, доброзичливості та взаємопідтримки. КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» вдячний організаторам змагань за честь приймати у себе гостей, демонструючи власні досягнення та професіоналізм. Працівники ліцею наполегливо готувалися до заходу. Усіх присутніх пригощали кавою п’яти видів. Особливо смакувала кава по-турецьки, приготована на піску. Фруктові букети, тістечка, власноруч виготовлені шоколадні цукерки – усе було гостям до вподоби. Дякуємо учасникам, журі, організаторам, наставникам конкурсантів за витримку, активність, творчість. Бажаємо всім успіхів, наснаги та нових звершень!