Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Діяльність соціально-психологічної служби

СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА КЗ КОР «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЛІЦЕЙ»

У ліцеї діє соціально – психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Психологічне забезпечення освітнього процесу в ліцеї здійснює практичний психолог.

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюють соціальні педагоги.

Метою діяльності соціально – психологічної служби КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді,

Практичний психолог ліцею здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми.

Практичний психолог КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» сприяє:

 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;
 • формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 • формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Основні завдання практичного психолога:

 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
 • сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

   

Соціальний педагог ліцею здійснює:

 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу групи), учнівського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

Соціальний педагог КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» сприяє:

– взаємодії закладу освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

– захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;

– формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

– попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Принципами діяльності соціально – психологічної служби є:

 • цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
 • індивідуальний підхід;
 • доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);
 • комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;
 • добровільність;
 • людиноцентризм та партнерство;
 • конфіденційність;
 • дотримання норм професійної етики.

Функції соціально – психологічної служби:

 • діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;
 • організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;
 • корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти;
 • здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;
 • просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;
 • соціально-захисна – здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.

Напрями діяльності працівників соціально – психологічної служби:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу

Діяльність працівників соціально – психологічної служби КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у 2018/2019 навчальному році ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах із дотриманням основних принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, а саме:

 • додержання і захист прав людини;
 • адресність та індивідуальний підхід;
 • доступність та відкритість;
 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • гуманність;
 • комплексність;
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • забезпечення конфіденційності.

У 2018-2019 навчальному році для організації належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу практичному психологу та соціальному педагогу ліцею рекомендовано вжити наступні заходи:

 • організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;
 • психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками;
 • допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до ліцею;
 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству);
 • посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми;
 • підвищення фахової компетентності педагогічних працівників.

Ми співпрацюємо з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Службами у справах дітей міста та району, міжнародними та громадськими організаціями.

Напрямки діяльності соціально-психологічної служби закладу:

 • Вивчення процесу адаптації здобувачів освіти першого курсу до самостійного життя. Профілактика дезадаптації.
 • Психологічний супровід розвитку здобувачів освіти (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Рекомендації батькам, майстрам в/н, вчителям, учням.
 • Психологічна діагностика девіантності та акцентуації характеру.
 • Профілактика правопорушень.
 • Просвітницька робота щодо здорового способу життя.
 • Пошук шляхів оптимізації освітнього процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Робота з категорійними дітьми (сиротами, дітьми з малозабезпечених та багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переселенці зі сходу країни…)

КАБІНЕТ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Хто такий психолог?

Це звичайна людина, яка довго слухає клієнта після чого допомагає знайти вихід з різних ситуацій.

Отже, давайте проллємо світло на суть діяльності цього загадкового фахівця – психолога. У нашім суспільстві, де психологічна наука тільки почала здобувати популярність, велика кількість людей усе ще зі здивуванням сприймають слово “психолог”, або ж мають неясне уявлення про особливості його роботи. А коли про якийсь предмет існує недолік інформації – у силу вступають усілякі здогади, легенди, міфи. Давайте розглянемо найпоширеніші міфи про психологів.

МІФИ ПРО ПСИХОЛОГІВ

Міф 1: Психолог і психіатр – по суті, те саме.

Психіатр – це фахівець в області діагностики й лікування психічних розладів (захворювань).    Використовує переважно медикаментозні методи лікування, а також різні види психотерапії. Психіатр працює з людьми психічно нездоровими, що мають серйозні відхилення в психіці. Асоціативний ряд: таблетки, палата, електрошокова терапія, маніакально-депресивний психоз…

Психолог – фахівець, який одержав психологічну освіту. Психологічна – це не медична освіта, і тому психолог (на відміну від психіатра) не має права виписувати ліки. Область застосування його знань – психологічне консультування психічно здорових людей.

У яких ситуаціях може допомогти психолог?

При труднощах: у спілкуванні, у прийнятті рішень, у взаєминах; при стресах і психологічних травмах: розлучення, смерть близького, фізичне або моральне насильство…

З ким працює психолог?

Психолог працює зі здоровими людьми,  які не почувають себе щасливими або мають труднощі у вирішенні проблем, у відношеннях з іншими або у досягненні бажаної мети.

Міф 2: Психолог вирішує за людей їхні проблеми.

Аж ніяк. Психолог лише створює такі умови, при яких людина сама виявляється здатною вирішити свою проблему. Сюди ж варто додати, що психолог працює тільки з людиною, яка особисто звернулася за допомогою. І допомогти він може тільки в тому випадку, коли клієнт готовий до зміни себе, а не навколишнього світу. Психолог не відповідає на прохання типу:
«Допоможіть вивести мого чоловіка на чисту воду»; «Що мені зробити, щоб дочка перестала зустрічатися з тим хуліганом»; «Зробіть так, щоб шеф підвищив мені зарплату» і т.д.

Тут як в анекдоті:
– Раніше я дуже переживав із приводу свого великого носа й ластовиння.
– А тепер що, сходив до пластичного хірурга й зробив операцію?
– Ні, сходив до психолога – і перестав через це переживати.

Не треба операцій. Спробуйте змінити себе.

Міф 3: Психолог бачить людей наскрізь.

 Існує думка, що якщо людина – психолог, вона відає ледве не всі  таємниці буття, людської природи і здатний ледь не пророкувати майбутнє. Це занадто перебільшений погляд на речі.    Насправді, психолог здатний у деякій мірі прогнозувати можливі дії тієї або іншої людини в тій або іншій  ситуації. Для цього потрібні більш або менш цілеспрямовані зусилля: визначення особливостей темпераменту й характеру людини, аналіз ситуації, у якій ця людина перебуває, події чи ситуації минулого й т.д.  З даним переконанням тісно пов’язаний схожий міф:

Міф 4:Послуги психолога – для психічно нездорових людей.

Звернення за допомогою до психолога – не є ні показником слабості, ні знаком психічного нездоров’я.

Як уже було відзначено, психологи працюють зі здоровими людьми. Однак час від часу всі люди потребують підтримки й допомоги зі сторони. У нашій культурі ще не прижилася традиція звертання до психологів. Замість  цього заведено приходити за допомогою до друзів або заливати проблеми алкоголем. Нерідко можна почути “Що я – псих, чи що, щоб по психологах ходити?”Вибір завжди за людиною. І справжній психолог не нав’язує своїх
послуг. Ініціатива завжди повинна виходити від людини, що бажає одержати консультацію.

Міф 5: У психолога не може бути своїх проблем

Якби ж! Але психологи – теж люди. Не будемо про це забувати. Сказати, що в психолога не може бути особистих проблем, це однаково, що сказати, що лікар-терапевт не може простудитися, а травматолог – зламати ногу. Найчастіше, психолог здатний більш ефективно вирішувати свої проблеми. Але вони в нього теж можуть бути й навіть повинні бути, тому, що на помилках учаться. І, на жаль, найчастіше тільки на своїх власних. Психологи також можуть звертатися до своїх колег за допомогою. І в цьому немає нічого негожого. Адже мудрість складається не стільки в тому, щоб всі проблеми вирішувати самому, скільки в тому, щоб вирішити їх найкращим способом і з найменшими витратами нервів. Упевненість у собі – це здатність як надавати допомогу тоді, коли ти можеш допомогти, так і попросити про неї тоді, коли самому тобі це не під силу.

Міф 6: Психолог здатний дати таку пораду, що відразу вирішить мою проблему.

Психологи не дають порад. Поради можна одержати де завгодно, люди дадуть вам пораду в будь-який час, зовсім безкоштовно й з великим задоволенням. Професійний психолог не стане радити вам навіть за гроші. Порада дається з позиції людини, що радить вам. Як правило, вона передбачає, що людина видає вам рецепт, заснований на його власних судженнях і його особистому досвіді. У пораді найчастіше ховається або прямо говориться фраза “Я б на твоєму місці…”. Тільки справа в тому, що порада гарна для того, хто її дає.

Саме цій людині легко її виконати, і саме в цієї людини є всі потрібні якості, щоб втілити цю пораду в життя. У людини, що слухає пораду, усього цього може й не бути. Тому психолог не дає порад. Тільки сама людина знає, що для неї є кращим. Психолог лише намагається допомогти людині знайти в собі самому цей вихід, побачити його й усвідомити.

У яких ситуаціях може допомогти психолог

Психолог виступає певним дзеркалом, дає людині можливість побачити своє життя, проблеми збоку. Застосувати все те, що може допомогти звести містки між собою і собою, собою і людьми, соціумом. Шляхи вирішення проблем закладені в самій людині, необхідно лише допомогти усвідомити їх.

Головна мета роботи психолога соціально-психологічної служби: виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку всебічної особистості, підвищення ефективності навчально – виховного процесу та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників.

Практичний психолог здійснює:
– психологічне вивчення кожної окремої особистості для індивідуальної роботи до неї протягом усього періоду навчання;
– забезпечення повноцінного розвитку, раннього вияву, профілактики та усунення поведінкових труднощів у межах психологічної компетенції – консультування адміністрації, педагогічного колективу та батьків з проблем навчання та виховання учнів;
– допомогу щодо вирішення проблем педагогів особистого та професійного характеру.

Пріоритетними напрямами роботи психолога ліцею є:
– психологічна просвіта й профілактика;
– психологічне консультування учнів, їхніх батьків і педагогічних працівників з питань навчання, виховання, успішної адаптації, соціалізації та ін.;
– проведення індивідуальних і групових психодіагностичних процедур серед учасників навчально-виховного процесу, розробка рекомендацій за результатами проведених соціально-психологічних досліджень;
– корекційно-відновлювальна, тренінгова та розвивальна робота з учнями;
– організаційно-методична робота;
– зв’язки з громадськістю.

Оскільки, психологічна служба ліцей є складовою частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України й діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для всебічного розвитку особистості молодої людини,тому тема проблеми над якою працює практичний психолог КЗ КОР «Васильківський профліцей»:

«Психологічний супровід процесу формування професійних компетентностей учнів із урахуванням індивідуальних, вікових особливостей кожної  молодої людини, її здібностей, уподобань, оточення та ситуації розвитку».

Основними завданнями практичного психолога є:

 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів;
 • створення умов для формування в учнів  мотивації до самовиховання саморозвитку;  
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку учня;
 • планування, розробка впровадження в практику розвиваючих, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей учнів;
 • сприяння пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, допомога у виборі професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей;
 • здійснення первинної профілактики алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед учнів, пропаганда здорового способу життя, захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства
 • профорієнтація, психологічний супровід професійного самовизначення учня,
 • спрямований на виявлення й розвиток його професійної придатності.
 • підвищення свого професійного рівня.

Порада від психолога

Візьміть чашу терпіння, влийте туди повне серце любові, киньте туди дві пригорщі щедрості, хлюпніть гумору, посипте добротою, додайте якнайбільше віри. Усе це добре перемішайте, з’єднавши з усім вашим життям – і будьте щасливі.

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

 
 
 
 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНИХ КАРТОК

 

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

 

ГРАФІК РОБОТИ
практичного психолога
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2018/2019 н.р.

Дні тижня Інтервали робочого часу Зміст роботи
Понеділок

8.30-12.00

Діагностична робота з учнями

13.00-15.00

Консультації для учнів, викладачів, майстрів в/н, батьків

15.00-17.00

Організаційно-методична робота – обробка психодіагностичного матеріалу
Вівторок

8.30-12.00

Просвітницько-профілактична робота

13.00-15.00

Корекційно-розвивальна робота з учнями

15.00-17.00

Організаційно – методична робота – підготовка до проведення психологічних заходів. Обробка результатів досліджень. Консультації.
Середа

8.30-12.00

Діагностична робота з учнями, майстрами в/н та педагогами,

13.00-15.00

Консультації для учнів, викладачів, майстрів в/н, батьків

15.00-17.00

Організаційно – методична робота – обробка та аналіз результатів, оформлення висновків та рекомендацій
Четвер

8.30-12.00

Індивідуальна робота з учнями, що потребують психологічного супроводу

13.00-15.00

Корекційно-відновлювана та розвивальна робота з учнями, що потребують психологічного супроводу

15.00-17.00

Консультації для учнів, викладачів, майстрів в/н, батьків
П’ятниця

8.30-12.00

Просвітницько-профілактична робота

13.00-15.00

Консультації для батьків, майстрів в/н, педагогів

15.00-16.00

Організаційно-методична робота – робота в бібліотеці, підготовка до проведення просвітницьких та корекційних занять. Зв’язки з громадськістю
Обідня перерва 12.00-12.45   

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

Соціальний педагог КЗ КОР «Васильківський профліцей» забезпечує соціально-педагогічний патронаж учнів, сприяє взаємодії та співпраці ліцею, сім’ї, ССД, ЦСССДМ, та інших підрозділів державних адміністрацій, громадських організацій з метою адаптації учня до вимог соціального середовища і створення умов для його сприятливого розвитку.

Соціальний педагога виконує функції:
– діагностичну – вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи референтної групи), учнівського колективу в цілому.
– прогностичну – прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
– консультативну – дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах ;
– захисну – забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях ;
– профілактичну – переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;
– соціально-перетворювальну – надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій учнів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості; дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;
– організаційну – формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Соціальний педагог здійснює:

 • посередництво між навчальним закладом, сім’єю щодо вирішення проблемних питань;
 • створює соціальне середовище, умови всебічного розвитку молоді;
 • залучає учасників навчально – виховного процесу до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої роботи;
 • своєчасне виявлення серед учнівської молоді ліцею так званих “важких” учнів та учнів, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

 
 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 
 

ГРАФІК РОБОТИ
соціального педагога
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2018/2019 н.р.

Робочий час 8.00 – 16.30
Обідня перерва – з 12.00 год до 12.45 год

Дні тижня Види робіт
Понеділок Соціальна діагностика
(за запитом, за потребою).
Захисна та соціально перетворювальна робота.
Вівторок Індивідуальні та групові консультації за запитом.
Профілактична та просвітницька робота.
Середа Захисна та соціально перетворювальна робота.
Організаційно-методична робота.
Четвер Індивідуальні та групові консультації за запитом.
Профілактична та просвітницька робота.
П’ятниця Організаційно-методична робота.
Прогностична робота.

Останні новини

Відзначення Дня Європи

22.05.2019
День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. 18 травня (третя субота травня) уся Європа відзначає свій день – День Європи. Україна є частинкою цієї великої європейської сім’ї. З цієї нагоди 20  та 21 травня 2019 року у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» було проведено ряд цікавих та змістовних заходів, які популяризують рух країни до європейського співтовариства. Мамчур В.В., вчитель  громадянської освіти, провела урок – вікторину на тему: «Європа починається з тебе» для учнів 15 групи. Під час  проведення вікторини  учні познайомилися з передумовами створення ЄС, його традиціями, звичаями. Учні показали хороші знання з історії та географії Євросоюзу, виявили обізнаність з сучасної європейської музичної культури. Ну і кульмінацією свята стало проведення з учнями ліцею, представниками учнівського самоврядування під керівництвом заступника директора з ВР Дармостук Л.С. пізнавального квесту «Дорогами Європи»  та флешмобу «Україна – це Європа»,  під час яких здобувачі освіти знайомилися з історією виникнення Європейського Союзу, країнами, які входять до його складу, та традиціями відзначення Дня Європи в Україні. Обов’язковими атрибутом цього дня був прапорець із символікою України та Європи. З кожним роком масштабність урочистостей зростає, і це не дивно, адже все більше українців пов’язують своє майбутнє саме з Європейським Союзом. Під час заходів такого формату  учні зрозуміли, що Україна має багато спільного з європейськими країнами. І це не дивно, адже географічно саме вона є центром Європи.