Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Положення про Школу молодого педагога КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Положення про наставництво

в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

 

1. Загальні положення

1. Мета наставництва:

– швидка й ефективна адаптація майстрів виробничого навчання, викладачів-початківців до особливостей навчально-виховної, виробничої та методичної роботи у навчальному закладі;

– надання практичної допомоги у проведенні уроків, виховних заходів.

2. Завдання наставництва:

– надання допомоги майстрам виробничого навчання, викладачам-початківцям в оволодінні новими технологіями навчання та виховання, у науковій організації педагогічної роботи;

– формування педагогічного такту та педагогічної майстерності;

− формування спрямованості молодого педагога до постійного педагогічного пошуку.

2. Вимоги до наставника

1. Високі морально-етичні якості особистості наставника та авторитет у колективі.

2. Високий рівень професіоналізму, досвід педагогічної роботи у навчальному закладі, педагогічні звання: «Викладач-методист», «Старший викладач», «Спеціаліст вищої категорії», «Майстер виробничого навчання І категорії», «Майстер виробничого навчання ІІ категорії».

3. Готовність поширювати власний досвід роботи, надавати практичну допомогу молодим колегам.

3. Обов’язки наставника

1. Допомагати майстрам виробничого навчання, викладачам-початківцям у:

− підготовці до уроків;

− оформленні навчальної документації;

− організації позаурочних заходів, гурткової, дослідної тощо;

− підготовці дидактичного матеріалу, наочних посібників;

– допомога в організації самоосвіти педагога-початківця;

− підборі методичної літератури для самоосвіти.

2. Запрошувати молодих колег на свої уроки, позаурочні заходи.

3. Аналізувати навчальні уроки своїх підопічних.

4. Сприяти виробленню у молодого колеги власної педагогічної майстерності.

5. Подавати адміністрації навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення роботи з майстрами виробничого навчання, викладачами-початківцями.

4. Заохочення наставника

1. Передбачити нарахування додаткових балів за наставництво при визначенні рейтингу майстра виробничого навчання, викладача.

2. У кінці навчального року здійснювати матеріальне та моральне стимулювання найкращих наставників, яких визначає методична рада КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей».

5. Права й обов’язки молодих майстрів виробничого навчання, викладачів-початківців

1. Звертатися за практичною допомогою до наставників та до інших викладачів навчального закладу.

2. Отримати зразки навчальної документації та інші нормативно- регламентуючі матеріали.

3. Готуватись та проводити уроки на високому рівні, проводити самоаналіз проведених уроків.

4. Постійно працювати над підвищенням власного професійного рівня.

5. Відвідувати різні типи занять у наставників та досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання вчитися їх аналізувати.

6. Брати активну участь у навчально-виробничій, виховній роботі.

6. Документи, які регламентують наставництво

До документів, які регламентують діяльність наставників, відносяться:

 • положення про наставництво;
 • наказ керівника навчального закладу про організацію наставництва;
 • плани роботи педагогічної ради, методичної ради, Ради наставників (за її наявності), методичних комісій;
 • протоколи засідань педагогічної ради, методичної ради, Ради наставників (за її наявності), методичних комісій, на яких розглядалися питання наставництва;
 • спільні плани роботи педагогів-початківців та педагогів-наставників;
 • методичні рекомендації та огляди щодо передового досвіду проведення роботи з наставництва.

Безпосередню відповідальність за роботу наставників з молодими фахівцями несуть голови методичних комісій.

Голова методичної комісії зобов’язаний:

 • розглянути на засіданні методичної комісії індивідуальний план роботи наставника;
 • провести інструктаж наставників і молодих фахівців;
 • забезпечити можливість здійснення наставником своїх обов’язків відповідно до цього Положення ;
 • здійснювати систематичний контроль за роботою наставника;

заслухати і затвердити на засіданні методичної комісії звіти молодого фахівця і наставника і представити їх заступнику директора.

По закінченні терміну наставництва молодий спеціаліст протягом 10 днів здає методисту наступні документи:

 • звіт молодого фахівця про виконану роботу;
 • план професійного становлення з оцінкою наставника і відгук з пропозиціями щодо подальшої роботи молодого фахівця.

Провідна форма організації занять — інтерактивна, яка сприятиме встановленню емоційних контактів, дасть можливість змінювати напрямки діяльності.

Процес адаптації молодого фахівця до педагогічної діяльності можна вважати закінченим, якщо:

 • проведення занять стало звичним, робота не викликає почуття страху, невпевненості;
 • показники якості навченості учнів і рівень навчальних досягнень учнів відповідають критеріям оцінювання.

 

План

роботи Школи молодого педагога

у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

2018/2019 н.р. (1-й рік навчання)

№ п/п 

Термін проведення

Зміст заняття

Відповідальні 

Серпень
1.

Проведення співбесіди з молодим спеціалістом. Визначення напрямків роботи з врахуванням запитів молодих спеціалістів

Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2.

Визначення професійного рівня молодих спеціалістів через застосування діагностики 

3.

Ознайомлення молодих спеціалістів із методичними рекомендаціями «На допомогу молодому та … справжньому викладачу»

4.

Обговорення плану роботи школи молодого педагога на навчальний рік 

5.

Створення груп «наставник-молодий спеціаліст» 

Робота між засіданнями: 
1.

Тренінг «Адаптація молодого педагога»

Бондар Г.В., 

Дармостук Л.С. 

Вересень
1.

Планування – основа наукової організації педагогічної праці.

 1. Календарно-тематичне планування;
 2. Поурочний план і вимоги до нього;
 3. Хід уроку і його аналіз 
Бондар Г.В., 

Панченко Л.О.

2.

Методичні особливості викладання навчального предмету протягом нового навчального року 

3.

Навчальна програма з предмета та її корегування

4. Методичні особливості діючих навчальних посібників і підручників із предмету 
5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
Робота між засіданнями:
1.

Опрацювання матеріалів із посібника про типові помилки молодих викладачів «Недоліки в роботі молодого викладача», «Долаємо бар’єри труднощів»

Бондар Г.В., Головачова М.І., 

Дармостук Л.С. 

2.

Ознайомлення з методичними порадами «Молодий учителю, вироби власний стиль»

3.

Професійне «Я» в сучасному образі молодого вчителя (тренінг)

Жовтень
1. Навчальний кабінет (лабораторія, майстерня) – творча лабораторія педагога: 

 • положення про навчальний кабінет;
 • планування роботи навчального кабінету;
 • комплексне навчально-методичне забезпечення навчального предмету;
 • паспорт кабінету;
 • критерії оцінювання роботи навчального кабінету;

  дотримання охорони праці й основ безпеки життєдіяльності;

  • Майстер-клас «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі»
Бондар Г.В., 

Устименко А.В.

 

 

 

 

 

 

 

Панченко Л.О.

2. Групові й індивідуальні консультації
Робота між засіданнями:
1. Вивчення правил техніки безпеки в процесі роботи в навчальному кабінеті й слідкування за їх виконанням  Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2. Санітарно-гігієнічні, естетичні умови навчального кабінету 
3. Самореалізації викладача
4. Скласти перелік необхідного для придбання обладнання й навчально-методичних посібників 
5. Ознайомлення із досвідом педагогів ліцею з питань обладнання й організації роботи навчального кабінету, умови збереження приладів, обладнання й наочних посібників
6. Методичний фонд кабінету та план роботу з його поповнення
Листопад
1.

Основні типи та структура уроків:

 • вивчення нового навчального матеріалу;
 • удосконалення знань і формування вмінь та навичок;
 • удосконалення знань і формування експериментальних умінь;
 • контроль і корегування навчальних досягнень учнів;
 • комбінований 
Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2.

Узагальнення й систематизація знань учнів:

 • сутність і функції узагальнення й систематизації в процесі вивчення предмету;
 • методи узагальнення й систематизації знань учнів із навчального предмету;
  • проблемність на узагальнювальних уроках 
Робота між засіданнями:
1.

Опрацювання літератури з теми «Типи і структура уроків» 

Бондар Г.В., 

Устименк А.В.,

Головачова М.І. 

2.

Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань самоаналізу уроку, вимог до сучасного уроку тощо

3.

Вивчення досвіду роботи педагогів ліцею (за матеріалами, наявними в методичному кабінеті) 

4.

Опрацювання статей із фахових журналів, газет із теми «Сучасний урок» 

5.

Відвідування уроків молодих педагогів наставниками

6.

Відвідування уроків, які проводять досвідчені педагоги, з метою ознайомлення з педагогічними технологіями, що застосовують у ліцеї 

Грудень 
1.
 1. Методи навчання:
 • про вибір методичних прийомів під час підготовки до уроків;
 • виховання інтересу й відповідального ставлення до навчання, активізація пізнавальної діяльності;
 • методи ознайомлення учнів із новим матеріалом, створення й використання проблемних ситуацій;
 • методи закріплення вивченого, виховання в учнів навичок самостійної роботи;
 • методи контролю засвоєння матеріалу учнями;
 • індивідуалізація й диференціація навчання;
  • застосування комп’ютерних технологій
Бондар Г.В., 

Устименко А.В.,

Панченко Л.О.

2.

Заняття-практикум (лабораторія):

 • використання дидактичного, роздаткового матеріалу;
 • використання технічних засобів навчання, наочності з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів
Робота між засіданнями:
1.

Ознайомлення зі змістом навчально-методичних посібників із питань удосконалення методів навчання

Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2.

Відвідування уроків. Оцінювання активності учнів на уроці, рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці. Оцінка учнівських записів матеріалу на уроці. Формулювання рекомендацій з їх удосконалення

3.

Розроблення роздаткового матеріалу з обраної теми уроку

Січень 
1.

Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів 

Бондар Г.В. 
2.

Тематичне оцінювання: форми і методика його проведення 

3.

Тестовий контроль навчальних досягнень учнів

Робота між засіданнями:
1.

Ознайомлення із методикою проведення тематичного оцінювання досвідченим педагогом. Аналіз володіння формами й методикою проведення тематичних оцінювань із предмету 

Устименко А.В., 

Панченко Л.О.

2. Складання рівноцінних варіантів контрольних робіт за зразками свого досвідченого колеги
3.

Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Організація контролю знань учнів на уроці. Види контролюючої документації. Тестовий контроль, його можливості, місце в навчальній роботі. Критерії оцінювання знань учнів»

Лютий 
1.

Система виховної роботи в ліцеї.

Зміст педагогічного досвіду кращих педагогів, класних керівників:

 • завдання виховної роботи з учнівським колективом ліцею;
 • загальний рівень виховної роботи в ліцеї;
 • ознайомлення із системою виховної роботи досвідчених класних керівників;
 • основні вимоги до планування виховної роботи в групі;
 • рівень розвитку учнівського колективу в групі, застосовуючи різні методи вивчення учнів;
 • план виховної роботи в групі
Бондар Г.В., Панченко Л.О., 

Журавкова О.О. 

Березень 
1.

Організація виховної роботи в групі.

Основні форми, методи, засоби, прийоми виховної роботи в групі:

 • аналіз плану роботи молодих класних керівників з точки зору багатогранності форм і методів виховної роботи;
 • ознайомлення з методикою виховної роботи одного з досвідчених класних керівників з точки зору оптимального поєднання форм і методів виховної роботи, конструювання виховної діяльності;
 • розгляд складних педагогічних ситуацій, з якими можуть зустрітися молоді педагоги;
 • відвідування тематичного позакласногозахіду;
 • аналіз відвіданого західу;
 • аналіз рівеня соціальної активності учнів групи
 • план виховної роботи на місяць 
Бондар Г.В., Панченко Л.О., 

Журавкова О.О. 

Квітень 
1.

«Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів».

Забезпечення соціально-психологічних умов для зміцнення й збереження сприятливих тенденцій у самовдосконаленні та самореалізації особистості молодого спеціаліста в період професійної адаптації:

 1. організація самоосвіти спеціаліста;
 2. опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності;
 3. визначення професійного рівня молодих спеціалістів через застосування діагностики та факторно-критеріальної моделі;
 4. педагогічний тренінг «Як здобути повагу учнів»
Бондар Г.В., Дармостук Л.С., 

Трьохбратська М.С.

Травень 
1.

Творчий портрет. «Декада молодого викладача, майстра».

Залучення молодих спеціалістів до методичної роботи, пошук, підтримка й пропаганда педагогічних здобутків, зростання авторитету молодого спеціаліста. 

Бондар Г.В.
Робота між засіданнями:
1.

Визначення рівня творчості молодого спеціаліста та самоосвітнього рівня

Устименко А.В.
Червень 
1.

1. Круглий стіл «Від мудрого наставника до творчого молодого викладача, майстра виробничого навчання. 

Бондар Г.В. 
2.

2. Звіти молодих спеціалістів про роль Школи молодого педагога в їхньому професійному зростанні.

Відповідно за кожним педагогом-початківцем закріплені наставники:

Педагоги-початківці 

Наставники 

Басараб О.І. 

Леоненко І.П. 

Бакуновська М.І.

Герук Г.В. 

Руденко В.П.

Савчук О.С. 

Плотнікова Н.В.

Бондар Г.В. 

Марченко Б.В.

Панченко Л.О.
Яценко М.В.   Бондар Г.В. 

План

роботи Школи молодого педагога

у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

2018/2019 н.р. (2-й рік навчання)

№ п/п 

Термін проведення

Зміст заняття

Відповідальні 

Вересень 
1.

Тема. Практичний семінар «Компетентне навчання як цілеспрямована взаємодія викладача, майстра виробничого навчання та учня».

Мета: ознайомлення з основними складовими навчання та психологічними особливостями пізнавальної діяльності учнів.

Бондар Г.В., 

Дармостук Л.С. 

Робота між засіданнями: 
1.

Удосконалення теоретико-практичної підготовки молодих спеціалістів.

Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2.

Пошук найефективніших шляхів і засобів навчання.

Листопад
1.

Інтерактивні форми і методи навчання й виховання учнів.

Бондар Г.В., 

Панченко Л.О.,

Чухаркова В.О.,

Бишенко В.В.,

Герук Г.В. 

2.

Організаційно-методичні засади застосування інтерактивних форм і методів навчання й виховання.

3.

Дискусія з досвідченими педагогами з питання «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».

4. Обговорення виступів. 
Робота між засіданнями:
1.

Ознайомлення із науково-методичною літературою з питань інтерактивних форм і методів навчання й виховання учнів.

Бондар Г.В., Головачова М.І., 

Чухаркова В.О. 

2.

Відвідування нестандартних уроків досвідчених педагогів. Аналіз відвіданих уроків. Проаналізувати, чи володієте ви прийомами й методами проведення уроків таких типів. Продумати ваші подальші плани щодо вдосконалення методики своєї роботи.

3.

Проаналізувати й оцінити записи навчального матеріалу учнями на нестандартному уроці. Розробити свій зразок учнівського запису цього ж матеріалу.

4. Обрати вид і тему нестандартного уроку. Розробити методику його підготовки та проведення. Досвідченому педагогу проаналізувати цей урок.
Січень 
1. Тема. Відкрите обговорення «Роль викладача, майстра виробничого навчання у навчально-виховному процесі». Герук Г.В., 

Чухаркова В.О. 

Робота між засіданнями:
1. Особистість викладача, майстра як чинник навчання.  Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2. Вимоги до викладача, майстра виробничого навчання. 
3. Самореалізації викладача.
Березень
1.

Проведення засідання фокус-групи з теми: «Оцінка –каральний меч чи засіб заохочення та мотивації». 

Бондар Г.В., 

Устименко А.В. 

2.

Ділова гра: «Організація контролю знань» (кожен учасник представляє свої форми проведення контролю знань учнів).

Травень
1.

Круглий стіл «Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між викладачем та учнем» 

Бондар Г.В., 

Дармостук Л.С. 

2.

Принципи виховання – їх характеристика. 

Червень 
1.

Самоосвіта викладача – одна із важливих умов професійного зростання.

Бондар Г.В., 

Устименко А.В.,

Дармостук Л.С. 

2.

Анкетування
для перевірки самоосвітнього рівня молодого викладача.
Анкета, яка спонукає викладачів до самоосвіти.

3.

Галерея творчих доробок (виставка методичних і дидактичних матеріалів молодих спеціалістів).

4.

Творчий звіт молодого спеціаліста й наставника – відкритий урок для членів методичної комісії. 

Відповідно за кожним педагогом-початківцем закріплені наставники:

Педагоги-початківці 

Наставники 

Козловський В.В.  Чухаркова В.О.
Піденко А.М.  Бишенко В.В. 
Соломонова Л.О.  Бондар Г.В. 

Поради досвідчених колег молодому вчителеві:

1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає зайвих предметів біля дошки, чи чисто в класі.

2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4. Поясніть учням мету, завдання уроку.

5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці: пропонуйте їм більше писати, розв’язувати приклади.

8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненнями, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника.

14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Технологія роботи практичного психолога

з молодими педагогами

Основною метою роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю, майстру виробничого навчання широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

Практичним психологом закладу щороку затверджується структура діагностичної, консультаційної та просвітницької роботи з молодими педагогами. Визначення даної структури здійснюється на діагностично- прогностичній основі, використання розроблених анкет.

При визначенні змісту роботи практичного психолога враховується її випереджаючий характер. Вважається, що психолог повинен не тільки задовольняти навчальні потреби педагогів, а йти на крок раніше, випереджаючи їх. Тому, прогнозуючи зміст своєї роботи, психолог враховує результати вивчення запитів і потреб молодих вчителів, досягнення педагогічної науки, проблеми, з якими вони можуть зустрітися на практиці.

Науково-методична та практична підготовка молодих працівників забезпечується через:

 • проведення семінарів-практикумів, консультацій, співбесід;
 • розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, анкет, планів, сценаріїв методичних заходів;
 • добір науково-методичної літератури, матеріалів по організації роботи з молодими спеціалістами.

Особливо великого значення надається першій зустрічі з молодими педагогом, яка, як правило, відбувається індивідуально у формі “Давайте познайомимось” або на педагогічній раді. Практичний психолог проводить бесіди з молодими педагогами конкретного фаху. Педагогам вручаються методичні папки з пам’ятками, рекомендаціями, які допоможуть зробити перші кроки на педагогічній стежці.

Найперше, психолог, проводить діагностику утруднень молодих педагогів шляхом проведення індивідуальних бесід та анкетувань.

Вивчаючи запити молодих спеціалістів проводить індивідуальну консультаційну роботу. Широко використовує методи психологічної допомоги педагогам у вирішенні проблем психологічної саморегуляції та особистісного зростання.

Пізніше проводить анкетування молодих спеціалістів з метою вивчення запитів молодих викладачів для поліпшення їх умов праці.

У школі молодого педагога психолог, зазвичай, проводить лекції, заняття з елементами тренінгу, презентації згідно річного плану керівника школи або за зверненням. Проводилися:

 • «Вчитель – вічний учень»;
 • «Професійна компетентність педагога»;
 • «Толерантність як показник компетентності педагога»;
 • «Покликання вчителя – покликання високе;
 • « Розв’язання педагогічних ситуацій»;
 • «Методика запам’ятовування Д.Бено»
 • «Стилі та моделі педагогічного спілкування»;
 • «Як виховати особистість?»;
 • «Молодому педагогу на замітку»;
 • «Мозковий штурм»;
 • «Сучасний урок очима молодих» тощо.

Слухачі завжди впевнені, що на кожному занятті їх чекає щось нове, цікаве для запровадження в практику. Адже заняття у школі, як правило, проводяться у вигляді активних форм: ділових ігор, тренінгів, розв’язання педагогічних ситуацій, відвідування майстер-класів вчителів-методистів, моделювання тощо.

Особливою популярністю користуються рубрики засідань:

 • «Через бар’єр труднощів»;
 • «Як подолати страх перед уроком?»;
 • «Перші кроки до майстерності. Які вони?»;
 • «Перші кроки до володіння педагогічною технологією»;
 • «Про деякі “секрети” організації навчально-виховного процесу».

Особливістю кожного заняття є те ,що воно розпочинається діагностуванням і закінчується бесідою з метою вияснення на якому рівні засвоєний матеріал.

Скачать (PPT, 1.97MB)

Останні новини

Співпраця з роботодавцями

22.04.2019
            Протягом квітня місяця 2019 року КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» гостинно відчиняв свої двері для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти Васильківського району.             Сьогодні, 22 квітня 2019 року, викладачі вишу та роботодавці завітали до ліцею запросити учнів та випускників на навчання і роботу.             Вдячні викладачам кафедри експертизи харчових продуктів Київського національного університету харчових технологій за змістовну інформацію про університет, умови вступу на навчання, особливості навчання випускників професійних ліцеїв в університеті, за цікавий проведений майстер-клас «Визначення якості меду та фальсифікації».             Для учнів з професії «Кухар. Офіціант» відкрились нові перспективи завдяки знайомству з представниками фірми «SERVICE MANAGEMENT GROUP», які детально познайомили з умовами влаштування, праці, оплатою у готелях та ресторанах м. Києва. Дякуємо за співпрацю колегам та роботодавцям.

Відкритий урок з фізичного виховання

17.04.2019
У сучасному житті все більше використання занять фізичними вправами спрямовано не на досягнення високих результатів, а на підвищення їх оздоровчого впливу на молодь. Для вирішення такої глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, перш за все, спортивні ігри. 17 квітня 2019 року у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» викладач фізичного виховання Бондар Анатолій Сергійович провів відкритий урок для учнів гр. 25. Тема уроку: «Вправи на вдосконалення фізичних якостей, спрямованих на всебічний і гармонійний фізичний розвиток особистості». Вступна частина уроку включала різні види вправ, які були спрямовані на підготовку організму до навантажень. Учасники виконували стройові та організовуючі вправи, різновиди бігу та ходьби, вправи на місці і в русі, вправи з гирями, на гімнастичних матах, із скакалкою та обручем, на гімнастичних перекладинах. Під час уроку учні вправно виконували завдання викладача, працюючи в групах, що активізовувало їх командний дух та сприяло здоровій конкуренції між командами. Важливо, що викладач особистим прикладом надихав ліцеїстів на успішне виконання вправ. Урок пройшов на високому методичному рівні.