Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Виховна робота

Основні напрями виховання у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» сплановані відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів ЗНЗ України» затвердженої наказом МОН України від 17.12. 2007 № 1133, Концепція національно – патріотичного виховання молоді, затверджена наказом МОН України від 27.10. 2009 № 493, Концепції громадянського виховання, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності. концепції програми “Школа доброзичливого ставлення до дитини”, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2007 № 2229-VIII , Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 року № 3739-VI, Постановою КМУ, лист МОН від 07.08.2018 № 1/9-486.

Основна мета: формування морально – духовної компетентної особистості, яка може успішно реалізуватися як громадянин, професіонал.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1.Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості.

2.Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти ліцею.

3.Посилення національно – патріотичного виховання здобувачів освіти.

4.Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів.

5.Розвиток учнівського самоврядування в ліцеї, використання нових форм реалізації виховного потенціалу учнівського руху.

6.Посилення ролі сім’ї у вихованні учнів.

7.Залучення учнів до розв’язання суспільних проблем, формування досвіду громадянської поведінки.

8. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

9.Сприяння набуттю уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

10.Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

11.Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

12.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

18.Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Зміст виховної діяльності у 2018-2019 навчальному році:

1.      Ціннісне ставлення до себе.
2.      Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
3.      Ціннісне ставлення до праці.
4.      Ціннісне ставлення до природи.
5.      Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
6.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Ціннісне ставлення до себе

Виховні досягнення

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

— усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

— адаптація, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

— знання та навички ведення здорового способу життя.

2. Сформованість життєвих компетенцій:

− мої духовні закони;

— розуміння та реалізація “Я-концепції” особистості;

— імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

— уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

— навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

— особиста культура здоров’я;

— “Ні” шкідливим звичкам.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:

— єдність моральної свідомості та поведінки;

— вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;

— готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

— вільний моральний вибір;

— навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

— реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;

— збереження репродуктивного здоров’я;

— гендерна культура.

Ціннісне ставлення до праці

Виховні досягнення

– сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

– уявлення про значущість усіх видів праці;

-уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

– навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

-вміння доводити справу до логічного завершення;

–знання основ економіки і ділової етики;

–вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

–сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

–навички складання основного та резервного професійного плану;

–уявлення про принципи побудови професійної кар’єри.

Ціннісне ставлення до природи

Виховні досягнення

1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

– відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

– ощадливе використання енергоносіїв;

– формування екологічної культури;

– навички безпечної поведінки в природі;

– потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

– навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

2. Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховні досягнення

– сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

– розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

– сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виховні досягнення

1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

3.Національна самосвідомість:

— сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

— знання Конституції України, виконання норм закону;

— знання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

— ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

— почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

— почуття свободи, людської і національної гідності;

— розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

— знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

— готовність до захисту національних інтересів України;

— толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

План

з виховної роботи

на 2018 – 2019 н.р.


п/п 

Заходи 

Термін виконання 

Відповідальний 

Відмітка

про виконання 

Серпень 
1 

Провести підготовку до Дня знань 

29.08 –

31.08

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І..

 
2 

Скласти графіки чергування груп по учбовому корпусу та території ліцею

30.08 

Дармостук Л.С.

 
Вересень
1 

День знань 

03.09 

Постоленко Л.М.,

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С. 

 
2 

Проведення першого уроку 

03.09 

Викладачі 

 
3 

Ознайомлення учнів, які поселяються у гуртожиток з правилами проживання в гуртожитку

31.08

03.09 

Вихователь гуртожитку,

Горяєва Л.Г. 

 
4 

Розподіл території ліцею за групами 

05.09

Дармостук Л.С.,

представники Ради лідерів 

 
5 

Ознайомити учнів зі Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею 

06.09

Класні керівники 

 
6 

Скласти графік проведення загальноліцейних виховних заходів

07.09

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В.,

Голова Ради лідерів 

 
7 

Всесвітній Олімпійський тиждень 

17.09 –

21.09 

Бондар А.С. 

 
8 

Проведення учнівської лінійки 

11.09

25.09 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
9 

Семінар класних керівників: «Панорама групових справ», планування виховної роботи на І семестр 2018/2019 н.р., оформлення документації керівників груп

13.09 

Дармостук Л.С.

 
10 

Засідання комісії з профілактики правопорушень 

19.09 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
11 

Виховні заходи у групах по відзначенню Міжнародного дня миру 

21.09 

Класні керівники 

 
12 

Відзначення Дня партизанської слави  

20.09 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
13 

Загальні збори батьків учнів І курсу.

Вибори Батьківського комітету 

21.09 

Бондар Г.В.,

класні керівники 

 
14 

Тренінгові заняття «Будьмо знайомі!» 

26.09 

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
15 

Цикл інструктажів з техніки безпеки перед початком 2018/2019 н.р.

27.09 

Класні керівники 

 
16 

Проведення учнівської конференції: вибори органів учнівського самоврядування ліцею

26.09 

Дармостук Л.С.

 
17 

Відзначення 100 – річчя від дня народження В. Сухомлинського  

27.09 

Стожок О.В.

Головачова М.І.

 
18 

Всесвітній день бібліотек  

28.09 

Головачова М.І. 

 
19 

Проведення профілактичного рейду «Стоп курінню!» 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Рада учнівського самоврядування 

 
20 

Анкетування на тему: «Запити, потреби та інтереси нового учнівського контингенту» 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
21 

Брати участь у проведенні спільно з районною службою у справах дітей та сім’ї, відділом кримінальної міліції заходів щодо запобігання та профілактики правопорушень серед учнів ліцею

Протягом року 

Дармостук Л.С.

 
22 

Забезпечити висвітлення на сайті ліцею заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативних проявам серед неповнолітніх

Протягом року 

Дармостук Л.С. 

 
Жовтень 
1 

Єдина виховна година «Насильство та як його уникнути»

04.10 

Класні керівники 

 
2 

Концертна програма присвячена Дню працівника Освіти

05.10 

Дармостук Л.С.,

класні керівники 

 
3 

Засідання голів комітетів органу учнівського самоврядування 

11.10 

Дармостук Л.С.

 
4 

Проведення загальноучнівської лінійки 

10.10 –

24.10 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
5 

Корекція дезадаптованості першокурсників: «Формування навчальної мотивації»

12.10 

Дармостук Л.С. 

 
6 

Відзначення Дня захисника України та українського козацтва  

16.10 

Дармостук Л.С.,

Бондар А.С.,

Головачова М.І,

голова Ради лідерів 

 
7 

Тиждень знань з безпеки життєдіяльності 

15.10 –

19.10

Качкарда М.П.,

класні керівники,

чергова 

 
8 

Європейський день боротьби з торгівлею людьми 

18.10 

Дармостук Л.С.

 
9 

Виховна година «Сучасне рабство. Торгівля людьми» 

18.10 

Класні керівники 

 
10 

Міжнародний день ООН 

24.10 

Журавкова О.О. 

 
11 

Виховна година «Примусова праця – порушення прав людини»

25.10 

Класні керівники 

 
12 

Заняття з елементами тренінгу «Я і колектив. У злагоді – до успіху» 

25.10 

Дармостук Л.С. 

 
13 

Відзначення визволення України від нацистських загарбників. Урок мужності «Повік ті дні із пам’яті не стерти»

26.10 

Головачова М.І.,

Журавкова О.О. 

 
14 

Провести загальні батьківські збори учнів ІІ – ІІІ курсів навчання 

26.10 

Дирекція ліцею,

класні керівники 

 
16 

Визначення та усунення причин пропусків учнями навчальних занять «Адаптація учнів до навчання в ліцеї»

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
17 

Проведення профілактичних рейдів «Урок», «Перерва» 

Протягом

року 

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог, класні керівники,

представники Ради лідерів 

 
18 

Рейд «Чистота класів та майстерень»

Протягом місяця 

Рада лідерів 

 
Листопад 
1 

Заходи до Міжнародного дня проти насилля:

-тренінгове заняття на тему: «Профілактика булінгу та кібербулінгу в учнівському середовищі»;

  • – інформаційна година:
  • «Твоє відношення до людських цінностей»

02.11

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
2 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

02.11 

Дармостук Л.С.

 
3 

Виховні години у група «Духовна культура в моєму житті»

08.11 

Класні керівники 

 
4 

Відзначення Дня української писемності та мови  

09.11 

Стожок О.В.,

Панченко Л.О.,

Головачова М.І. 

 
5 

Заходи з енергоефективності 

09.11 

Качкарда М.П. 

 
6  Година спілкування: «Молодь, війна і тероризм. Жертви конфліктів»

13.11 

Дармостук Л.С. 

 
7 

Проведення учнівської лінійки 

06.11;

20.11 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В.

 
8 

Засідання комісії з профілактики правопорушень 

14.11 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
9 

День толерантності 

16.11 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
10 

Учнівська конференція у рамках проведення Міжнародного дня відмови від куріння.

Відеопрезентація «Проблема куріння серед молоді»

16.11 

Дармостук Л.С. 

 
11 

День Гідності та Свободи  

21.11 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
12  Заходи до відзначення роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Година пам’яті і скорботи “Голодомор: велика трагедія 30-х.”

22.11 

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І. 

 
13 

Акція «Запали свічку»

22.11 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
14 

Інструктаж «Правила поведінки на водних об’єктах в осінньо – зимовий період» 

26.11 

Класні керівники 

 
15 

Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання

Протягом місяця 

Класні керівники,

Рада лідерів 

 
16 

Інформаційно — просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: «СНІД – чума XXІ століття» 

29.11 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
Грудень 
1 

Міжнародний день інвалідів 

04.12

Дармостук Л.С. 

 
2 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

07.12 

Дармостук Л.С.

 
3 

Проведення Всеукраїнського тижня права 

10.12 – 14.12 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
4 

Свято до Дня Збройних сил України 

06.12 

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І.,

класні керівники 

 
5 

Проведення загальноучнівської лінійки 

04.12;

18.12 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
6 

Круглий стіл «Особистісні якості та система цінностей підлітка» 

13.12 

Дармостук Л.С. 

 
7 

Година спілкування: «Наркоманія і молодь» 

14.12 

Класні керівники

 
8 

День Святого Миколая  

19.12 

Дармостук Л.С.,

майстри в/н.,

Рада лідерів 

 
9 

Інструктажі з життєдіяльності  

21.12 

Класні керівники 

 
10 

Визначити рейтинг груп 

22.12 

Рада лідерів 

 
11 

Батьківські збори в навчальних групах «Підсумки навчання за І семестр»

ІІІ тиждень 

Адміністрація ліцею,

класні керівники 

 
12 

Оформлення стендів з антиалкогольної та антинаркотичної просвіти 

Протягом місяця  

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
13 

Заходи «Захист дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження.»

26.12 

Дармостук Л.С,

Соціальний педагог

 
14 

Новорічно – розважальна програма  

28.12 

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І.,

класні керівники 

 
Січень 
1 

Засідання комісії з профілактики правопорушень 

16.01 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
2 

Бесіда «Грип та його профілактика» 

17.01 

Класні керівники 

 
3 

День пам’яті жертв примусового вивезення населення до Німеччини (астарбайтерів)

18.01 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
4 

Виховна година з питань торгівлі людьми: «Станція призначення – ЖИТТЯ» -Демонстрація відеоматеріалу

21.01

Класні керівники,

Дармостук Л.С. 

 
5 

День Соборності України  

22.01 

Журавкова О.О.,

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І. 

 
6 

Проведення учнівської лінійки 

22.01 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
7 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

25.01 

Дармостук Л.С.

 
8 

Тренінгове заняття з учнями, у яких виявлено підвищений рівень агресивності 

28.01 

Дармостук Л.С.

 
9 

День пам’яті героїв під Крутами: «Герої Крут – урок сьогодення» 

29.01 

Дармостук Л.С.,

Журавкова О.О.,

Головачова М.І.

 
10 

Рейд – перевірка «Урок» 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
11 

Аналіз відвідування та пропуск уроків у групах за І семестр 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С. 

 
Лютий 
1 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

01.02

Дармостук Л.С.

 
2 

Проведення учнівської лінійки 

05.02

19.02 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
3 

Заняття з елементами тренінгу на тему: «Зняття психологічних бар’єрів»

12.02 

Дармостук Л.С. 

 
4 

Надання методичних рекомендацій для педагогів «Девіантна поведінка підлітків та молоді, як форми соціальної дезадаптації»

14.02 

Соціальний педагог

 
5 

Вітально – розважальна програма до Дня Святого Валентина 

14.02 

Дармостук Л.С. 

 
6 

Виховна година: «Якими є твої права та обов’язки» 

15.02 

Класні керівники

 
7 

День вшанування учасників бойових дій на території Афганістану: урок-реквієм «Обпалені афганською війною»

15.02 

Головачова М.І.,

Рада лідерів 

 
8 

День пам’яті Небесної Сотні

20.02 

Дармостук Л.С.,

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
9 

Конкурс віршів приурочений до Дня рідної мови 

21.02

Стожок О.В.,

класні керівники 

 
10 

Інструктаж з техніки безпеки «Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожежі та її наслідки» 

22.02 

Класні керівники

 
11 

Рейд «Зовнішній вигляд учня» 

Протягом місяця 

Рада лідерів 

 
Березень 
1 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування

01.03 

Дармостук Л.С.

 
2 

Проведення учнівської лінійка 

05.03;

19.03 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
3 

Конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка 

06.03 

Стожок О.В.,

класні керівники 

 
4 

Святковий концерт присвячений Міжнародному дню – 8 Березня

07.03 

Дармостук Л.С.,

класні керівники 

 
5 

Розмова в колі «Ідеал сучасної людини»

14.03 

Класні керівники 

 
6 

Години спілкування спрямовані на попередження торгівлі людьми: «Сучасне рабство» 

15.03 

Дармостук Л.С.,

Класні керівники 

 
7 

Засідання комісії з профілактики правопорушень

21.03 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
8 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

22.03 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.,

Соціальний педагог

 
9 

Перевірка – рейд «Підручнику нове життя» 

Протягом місяця 

Головачова М.І.,

Рада лідерів 

 
Квітень 
1 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

04.04 

Дармостук Л.С.

 
2 

Тиждень здорового способу життя

«Фізична культура і спорт 

08.04 – 12.04 

Дармостук Л.С.,

Бондар А.С. 

 
3 

Виховна година «Це повинен знати кожен». Перша медична допомога

10.04 

Класні керівники 

 
4 

Групові заняття з учнями з метою подолання шкідливих звичок 

11.04 

Дармостук Л.С. 

 
5 

Проведення учнівської лінійки 

09.04;

23.04 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
6 

Інформаційне повідомлення «Робота керівника учнівської групи з важковиховуваними учнями, спрямування на профілактику відхилень у поведінці»

18.04 

Класні керівники,

Дармостук Л.С. 

 
7 

День довкілля. Акція «Посади дерево» 

22.04 

Дармостук Л.С.,

класні керівники,

Рада лідерів 

 
8 

Міжнародний день Пам’яті Чорнобиля

26.04 

Класні керівники,

Головачова М.І. 

 
9 

Трудовий десант «О земле, край мій єдиний!» 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

класні керівники,

Рада лідерів 

 
10 

Проведення рейдів: «Урок», «Перерва» 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
Травень
1 

Заходи до Дня пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни та Дню Перемоги

06.05 – 10.05 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В.,

Головачова М.І. 

 
2 

Проведення загальноучнівської лінійки 

07.05;

21.05 

Дармостук Л.С.,

Бондар Г.В. 

 
3 

Засідання комісії з профілактики правопорушень

14.05 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

 
4 

Заходи до Міжнародного дня родини 

15.05 

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І.,

Рада лідерів 

 
5 

День вишиванки 

17.05 

Дармостук Л.С.,

класні керівники 

 
6 

День Європи в Україні 

20.05 

Дармостук Л.С.,

Головачова М.І.

 
7 

Бесіда «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності» 

22.05 

Класні керівники 

 
8 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

23.05 

Дармостук Л.С.

 
9 

Всесвітній день без тютюну 

31.05 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
10 

Всеукраїнський місячник Червоного Хреста України 

Протягом місяця 

Дармостук Л.С.,

Рада лідерів 

 
11 

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей 

31.06 

Дармостук Л.С.,

Бондар А.С.,

Соціальний педагог

 
Червень
1 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

05.06 

Харченко О.М.

 
2 

Проведення загальночнівської лінійки 

04.06;

18.06 

Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.,

 
3 

Ознайомлення учнів з правилами поведінки під час літніх канікул 

13.06 

Класні керівники 

 
4 

Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування 

04.06;

18.06

Дармостук Л.С.

 
5 

Проведення учнівських і батьківських зборів у групах по результатах закінчення навчального року 

14.06 

Класні керівники 

 
6 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

21.06 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 
7 

Вручення документів про освіту учням групи 31,32, 33 та 35 груп

21.06 

Дармостук Л.С.,

класний керівник 

 
8 

День Конституції України 

27.06 

Журавкова О.О.,

Головачова М.І. 

 

План
заходів на виконання комплексної програми
підтримки та розвитку молоді Київської області «Молодь Київщини»
у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
2015 – 2020 роки

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1 Заходи по відродженню та розвитку українського козацтва 
1.1  Виховні години:
«Славне ім’я – Козак»;
«Запоріжське козацтво, його звичаї, побут, зброя»;
«Подорож козацькими стежками»
За графіком  Заступник директора з ВР 
1.2  Відзначення всеукраїнського Дня козацтва  14.10  Заступник директора з ВР 
1.3  Спортивне свято:
— «З козаків візьмемо приклад»;
— «Козацькі забави”
За графіком Заступник директора з ВР;
викладач фізичної культури
1.4  Тематичні вечори:
— «Козацькому роду – нема переводу»;
— «Ми роду козацького нащадки»;
За графіком  Заступник директора з ВР 
2 Заходи з відзначення визначних та пам’ятних дат української історії
2.1  Відзначення річниці закінчення Другої світової війни  02.09  Заступник директора з ВР 
2.2  Відзначення річниці вигнання нацистських окупантів з України  28.10  Заступник директора з ВР;
викладач фізичної культури
2.3  День вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні ІІІ тиждень листопад  ІІІ тиждень листопад 
2.4  День національної культури та Шевченківський день  09.03  Заступник директора з ВР;
викладач української мови і літератури
2.5  День Чорнобильської трагедії  26.04  Заступник директора з ВР 
2.6  Відзначення Міжнародного дня рідної мови  21.02  Заступник директора з НВР 
2.7  Відзначення битви під Крутами  29.01 Заступник директора з НВР 
3 Відзначення державних свят України 
3.1  — День Соборності та Свободи України;
— День героїв Небесної Сотні;
— День пам’яті та примирення;
— День Перемоги над нацизмом у Європі;
— День Державного Прапора України;
— День незалежності України;
— День захисника Вітчизни;
— День гідності та свободи;
— День Соборності України
22.01
20.02
08.05
09.05
23.08
24.08
14.10
21.11
22.12
Заступник директора з ВР 
4 Заходи з популяризації культури, традицій, звичаїв і побуту українського народу 
4.1  Книжкові виставки:
— «Перлини народної фантазії і мудрості»;
— «Зимовий цикл свят»;
— «Від Різдва до Меланки звучать Щедрівки та колядки»
За графіком  Бібліотекар 
4.2  Уроки народознавства:
«У звичаях, традиціях народу ти душу Україна пізнавай»;
«Свято українського вінка»;
«Рушник на кілочку, хата у віночку»;
«Українські народні звичаї та обряди»;
«Ходить світом Миколай»;
«Щедрий вечір, Добрий вечір»;
«Рослини – символи України»;
«Покрова – свята покровителька»
За графіком  Заступник директора з ВР 
4.3  Година цікавих повідомлень:
— «Барви Великодня»;
— «Українська вишиванка – світ краси і фантазії»;
— «Рушничок шити – життя прожити»
За графіком Заступник директора з ВР 
4.4  Тематичні вечори:
— «Ходить світом Миколай»;
— «Андріївські вечорниці»;
— «По всій Україні, від хати до хати йде народ посипати»
За графіком  Заступник директора з ВР 
4.5  Літературно – музичне свято:
— «Сорочку мати вишила мені»;
— «Пісня – колиска українського народу»
За графіком  Заступник директора з ВР 
5 Заходи з виховання правової культури, поваги до державних символів 
5.1  Книжкові виставки:
— «Правові знання – учням, батькам»;
— «Державні символи України – святиня народу»
за графіком  Бібліотекар 
5.2  Заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня прав людини  10 грудня  Заступник директора з НВР 
5.3  Заходи з нагоди проведення Всеукраїнського тижня права  ІІ тиждень грудня  Заступник директора з НВР 
5.4  Виховні години:
«Закон обов’язковий для всіх»;
«Права дитини – права людини»;
«Я — громадянин правової держави»;
«Права і обов’язки громадян України»;
«Подорож у країну права»;
«Правова абетка»;
«Право на освіту: право чи обов’язок?»;
«Державні символи України»
За графіком Заступник директора з ВР 
5.5  Тематичні уроки:
— «Виникнення держави і права»;
— «Право і закон»;
— «Знати та відповідати»;
— «Мої права та обов’язки»;
— «Конституція України – основний закон держави»;
— «Українська національна державна символіка»
За графіком Заступник директора з НВР 
5.6  Заходи з нагоди Міжнародного Дня прав Дитини  20.11  Заступник директора з НВР 
5.7  Тестування «Чи знаю я свої права?»  За планом  Заступник директора з НВР 
5.8  Конференції:
— «Діти Злочин. Покарання»;
— «Сучасне податкове законодавство»
За планом  Заступник директора з НВР 
5.9  Рольова гра: «Моделювання судового процесу»  За планом  Заступник директора з НВР 
5.10  Конкурс малюнків, плакатів «Мої права»  За планом  Заступник директора з ВР 
5.11  Тематичний вечір: «Наша перлина, наша святиня: державний прапор незалежної України» За планом  Заступник директора з ВР 
6 Проведення військово – патріотичної гри «Сокіл»  Травень  Заступник директора з ВР 
7 Заходи по формуванню навичок здорового способу життя 
7.1  Тренінгові заняття в рамках Програми МОН України/ АНП України/ ПРООН в Україні/ ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо формування здорового способу життя» За планом  Заступник директора з ВР 
7.2  Години спілкування:
«Підліток шукає вихід»;
«Уміння сказати «НІ» в екстремальних ситуаціях»;
«Коло здоров’я»;
«Здоров’я людини і його основні складові»;
«На шляху до збереження здоров’я»;
«Борімося зі шкідливими звичками»;
«Зроби свій вибір: здоров’я чи   примарна насолода»;
«Проблема підліткового суїциду»;
«Як попередити потенційний суїцид»
За графіком  Заступник директора з ВР 
7.3  Заняття з елементами тренінгу:
«Здоровий спосіб життя — запорука успішного майбутнього»;
«Бути здоровим — престижно»;
«Здоров’я – запорука успіху»;
«Ми – за здоровий спосіб життя»;
«Чинники здоров’я»;
«Мої рішення та моє здоров’я»;
«Стрес та його профілактика»;
«Захисні антисуїцидальні фактори»;
«Кризові ситуації в житті»
За графіком  Заступник директора з ВР 
8 Заходи з питань профілактики туберкульозу, вживання наркотиків та тютюнопаління
8.1  Виховні заходи до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз  24 березня  Заступник директора з ВР 
8.2  Заняття з елементами тренінгу:
«Здоров’я та куріння»;
«Все в твоїх руках»;
«Зроби свій вибір на користь здоров’я»;
«Профілактика вживання алкоголю в учнівському середовищі»;
«Мої рішення та моє здоров’я»
За графіком  Заступник директора з ВР 
8.3  Години спілкування:
«Вплив шкідливий звичок на молодий організм»;
«Палити – здоров’ю шкодити»;
«Не будьте собі ворогом»;
«Не спалюй свого майбутнього»;
«Психологічне маніпулювання. Коли воно виникає?»;
«Техніки нейтралізації психологічної маніпуляції»;
«Що таке ВІЛ, СНІД, ЗПСШ, та як від них вберегтися?»;
«Соціальні ролі. Гендерний аспект»
За графіком  Заступник директора з ВР
8.4  Заняття з елементами тренінгу:
«Куріння чи здоров’я – вибирайте самі»;
«Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх»;
«Куріння як загроза здоров’ю»;
«Шкідливість наркотиків. Дорога в безодню»
За графіком  Заступник директора з ВР
9 Заходи по відзначень днів боротьби з тютюнопалінням, боротьби зі СНІДом 
9.1  Всесвітній день боротьби зі СНІДом  01.12  Заступник директора з ВР 
9.2  Міжнародний день відмови від куріння  22.11  Заступник директора з ВР 
9.3  Всесвітній день здоров’я  07.04 Заступник директора з ВР 
9.4  Всесвітній день без тютюну  31.05  Заступник директора з ВР 
9.5  Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом  26.06  Заступник директора з ВР 
10 Заходи з статевого виховання 
10.1  — Лекція на тему: «Корисна інформація про СНІД»;
— Повідомлення на тему: «СНІД – сучасна проблема людства»;
— Повідомлення на тему: «Обережно СНІД»;
— Відеолекція на тему: «Кожен помирає на самоті»;
— Презентація на тему: «Хвороби, що передаються статевим шляхом»;
— Семінар – тренінг на тему: «Стоп — наркотик»;
— Круглий стіл на тему: «Доки СНІД не зупинив нас»
За графіком  Заступник директора з ВР 
10.2  Година спілкування:
— «Історія кохання»;
— Мотивація шлюбів та розлучень»;
— «Кохання. Планування сім’ї»;
— «Асертивна (гідна) поведінка»;
— «Навіщо потрібне статеве життя»;
— «Навчаємося безпечної поведінки»
За планом  Заступник директора з ВР 
11 Заходи з сімейного виховання та збереження репродуктивного здоров’я 
11.1  Тренінгові заняття:
— «Статеве виховання»;
— «Чи такий «безпечний» секс»;
— «Любов. Яка вона буває»;
— «Проблема абортів»;
— «Кохання і секс в житті підлітків»;
— «Сутність сімейно – шлюбних стосунків»;
— «Поговоримо про кохання»
За графіком  Заступник директора з ВР 
11.2  Година спілкування:
— «Гендерна грамотність»;
— «Розвиток дружніх відносин в підлітковому та юнацькому віці»;
— «Підготовка дівчат до одруження і материнства»;
— «6 типових жіночих помилок на шляху до успіху»
За графіком  Заступник директора з ВР 
11.3  Година спілкування:
— «Етика і психологія сімейного життя»;
— «Форми і стратегії завершення та вирішення конфліктів»;
— «Сім’я очима старшокласників»;
— «Виникнення перших почуттів між дівчатами та хлопцями. Їхня краса та неповторність»;
— «Про дівочу гідність та самоповагу. Радість материнства»
За графіком  Заступник директора з ВР 


 

Останні новини

Тиждень права

14.12.2018
Як світло денне, нам потрібне право, бо без законів не живе держава! З 10по 14 грудня 2018року у рамках Всеукраїнського тижня права в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проведено ряд заходівспрямованих на підвищення рівня правової освіти учнів, формування у нихправової свідомості та культури.          10 грудня проведено правознавчий квест «Права знаєш-себе захищаєш». Викладач історії та правознавства Журавкова О.О. ознайомила підлітків І-ІІІ курсу з основними положеннями Конвенції про права дитини, в процесі спортивно-інтелектуальної гри, учні набули знання про необхідні умови для життя і розвиток дитини. Учасники квесту отримали задоволення. Викладач Мамчур В.В. провела відкритий урок з учнями І курсу з громадянської освіти на тему: «Права дитини: закон і реальність», приурочений до Дня прав людини. Вікторія Віталіївна вдало застосувала мультимедійну презентацію, роздатковий матеріал, мотиваційну бесіду. Під час вирішення правових ситуацій учні проявили критичне мислення, переконалися у важливості моделювання власної поведінки відповідно норм права. 11 грудня відбувся правознавчий брейн-ринг «Кращі знавці правознавства». Брали участь учні І-ІІІ курсів. Змагання між командами проходило в організованій та плідній співпраці. Учні розширили свої знання про основні положення Декларації та Конвенції про захист прав дитини, поглибили знання про права людини, вчилися відрізняти права від обов’язків та закріплювали їх у пам’яті за допомогою гри. 12 грудня лекція «Попередження правопорушень серед неповнолітніх» за участю правоохоронних органів. Старший інспектор Ювенальної Превенції Васильківського відділу поліції, майор поліції Загородня Н. Є. розповіла учням про ресурси людського організму, позитивні та негативні звички людини. Ліцеїсти називали причини і наслідки шкідливих звичок, які руйнують людський організм. Колективно вирішували проблемні ситуації, які трапляються серед підлітків. Наталія Євгенівна наголосила, що за вживання алкоголю, куріння цигарок неповнолітніми наступає адміністративна відповідальність. Зазвичай, шкідливі звички приводять до злочинів, навела статистичні дані про залежність підлітків від алкоголю, тютюнопаління та наркоманії в Україні. Підлітки поглибили знання з прав людини і отримали відповіді на проблемно-пошукові запитання. 13 грудня учні І курсу спеціальності «Перукар. Манікюрник» взяли участь у відкритому бінарному уроці: «Історія зачіски на основі косички». Викладач Журавкова Олена Олексіївна вдало поєднала різні форми і методи роботи. Були використані міжпредметні зв’язки історії України, перукарської справи, української літератури, основ моделювання, художньої культури. Ліцеїсти працювали із завданнями кросворду «Навпаки», переглянули відео, відповідали на проблемні питання, декламували вірші, продовжували приказки про зачіски. Учень Сергій Халаїм провів майстер-клас зі створення зачіски «Ніжність». Викладач в цікавому сплетінні різноманітних методів та прийомів уроку зацікавив учнів, майстер-клас практично закріпив навики. 14 грудня в бібліотеці в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей для учнів І-ІІІ була організована виставка на правову тематику «Знай свої права». Тиждень був цікавимта насиченим заходами.

Бінарний урок-дослідження “Історія зачіски погляд крізь століття”

14.12.2018
13 грудня  2018 року в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» у групі 14 за професією «Перукар. Манікюрник» відбувся відкритий бінарний урок з елементами інтерактивних технологій критичного мислення. Тема уроку: «Історія зачіски на основі косички». Викладач Журавкова Олена Олексіївна вдало поєднала різні форми і методи роботи. Були використані міжпредметні зв’язки історії України, перукарської справи, української літератури, основ моделювання, художньої культури. Ліцеїсти працювали із завданнями кросворду «Навпаки», переглянули відео, відповідали на проблемні питання, декламували вірші, продовжували приказки про зачіски. Учень Сергій Халаїм провів майстер-клас зі створення зачіски «Ніжність» з елементами декору, проаналізував свою роботу по «Дизайн-схемі». Учасники розширили і поглибили свої знання з історії зачіски, перукарської справи, технології використання зачісок. Навчились аналізувати, знаходити можливі варіанти рішення поставлених проблемних запитань. Урок спонукавучнів до подальшого поглиблення знань з перукарської справи.